I Nieszpory - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

19 stycznia
ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA
W Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - Uroczystość

La Bohème
Uroczystość ś. Józefa Sebastiana
I Nieszpory
00:00

K.  Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN
Święty biskupie Józefie Pelczarze,
Wzorze żarliwej, niezachwianej wiary,
Tobie, wiernemu świadkowi Chrystusa,
Cześć oddajemy.

Wszystko czyniłeś dla Boga samego
Oraz dla chwały Najświętszej Dziewicy;
Twoim programem było żyć na miarę
Serca Bożego.

Wielka gorliwość ciebie przynaglała,
By Bożej sprawy stawać się zaczynem,
Aby na znaki czasu, w którym żyłeś,
Wciąż odpowiadać.

Były ci bliskie wszystkie ludzkie sprawy,
Ty ich dramaty w sercu swym nosiłeś;
Miłość gorącą zrodzoną z tej troski
W czyn zamieniałeś.

Zło zwyciężałeś Bożej laski mocą,
A serca ludzkie krzepiłeś nadzieją;
Swoją posługą wszędzie zaszczepiałeś
Miłość i dobro.

Niechaj cześć będzie Jedynemu Bogu:
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Za tych, co głoszą całym życiem chwałę
Jego imienia. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Posłuszny woli Bożej, * z sercem otwartym dla wszystkich, / gotów jestem z Bożą pomocą spełniać powierzone mi zadania.

Psalm 113(112) - CHWALEBNE JEST IMIĘ PANA

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Posłuszny woli Bożej, / z sercem otwartym dla wszystkich, / gotów jestem z Bożą pomocą spełniać powierzone mi zadania.

2 ant. Jezu Zbawicielu, * Twojemu Najsłodszemu Sercu oddaję całą moją owczarnię; / Ty sam rządź Twoimi owieczkami, / a mnie, niegodnemu słudze Twemu, daj siłę i światło.

Psalm 146(145) - SZCZĘŚLIWI UFAJĄCY BOGU

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezu Zbawicielu, * Twojemu Najsłodszemu Sercu oddaję całą moją owczarnię; / Ty sam rządź Twoimi owieczkami, / a mnie, niegodnemu słudze Twemu, daj siłę i światło.

3 ant. Proszę Cię, Panie, o miłość wielką * i o wytrwanie w miłości, / by życie moje spłonęło dla Twojej chwały.

Pieśń   Ef 1,3-10 - PIEŚŃ BÓG ZBAWCA

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Proszę Cię, Panie, o miłość wielką * i o wytrwanie w miłości, / by życie moje spłonęło dla Twojej chwały.

CZYTANIE   Flp 2,1-4
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłośći wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Pragnę być dla was * Nie tylko rządcą i przewodnikiem, ale także ojcem i przyjacielem, W. Pragnę. K. Szczerze zatroskanym o prawdziwe wasze dobro. W. Nie tylko rządcą. K. Chwała Ojcu. W. Pragnę.

Ant. do pieśni Maryi Święty Józef Sebastian * pracował nieznużenie aż do końca życia / i złożył u stóp Pana snop pełen zasług, / a teraz sam Pan jest jego zapłatą w wieczności.

Pieśń Maryi - RADOŚĆ DUSZY W BOGU   Łk 1, 46-55

Wielbi dusza moja, Pana, *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święty Józef Sebastian * pracował nieznużenie aż do końca życia / i złożył u stóp Pana snop pełen zasług, / a teraz sam Pan jest jego zapłatą w wieczności.

PROŚBY
Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania:
Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy,
- spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością.

Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
- przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.

Panie, Ty w świętym Józefie Sebastianie dałeś Kościołowi wzór pasterza według Twego Serca,
- spraw przez jego wstawiennictwo, aby biskupi i prezbiterzy łączyli intensywne życie wewnętrzne z gorliwą posługą Twojemu ludowi.

Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy,
- spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony, nie pozostał z dala od Ciebie.

Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki,
- wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.

Ojcze nasz.

MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, † dozwól przez jego wstawiennictwo, * abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego