II Nieszpory - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

19 stycznia
ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA
W Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - Uroczystość

La Bohème
Uroczystość ś. Józefa Sebastiana
II Nieszpory
00:00
K.  Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
    Jak była na początku, teraz i zawsze. * i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

Synu przemyskiej krainy,
Maryi wierny czcicielu,
Przed Jej obrazem w Leżajsku
Przez matkę ofiarowany.

Umiłowawszy kapłaństwo,
Stolicy świętej oddany,
Nie szczędząc pióra i słowa,
Dusz przewodnikiem się stałeś.

Święty biskupie Józefie,
Umiłowany patronie,
Wypraszaj sługom ołtarza
Wierność i świętość kapłańską.

Oręduj też dziś za nami
Przed tronem Polski Królowej,
Byśmy duchową świątynię
Dla Boga w sercu wznosili.

Niech będzie Bóg uwielbiony
W Najświętszym Sercu Jezusa,
Z którego łaskę świętości
Zaczerpnął Józef Sebastian. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Jeżeli wolą Bożą jest, aby ta choroba była ostatnia w moim życiu, * gotów jestem na śmierć, / na którą całe życie się przygotowywałem.

Psalm 15 (14) - CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, †
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu;
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeżeli wolą Bożą jest, aby ta choroba była ostatnia w moim życiu, * gotów jestem na śmierć, / na którą całe życie się przygotowywałem.

2 ant. Wypalił się cały na ołtarzu miłości i po¬święcenia, * jako ofiara zadośćczynna i miła Bogu.

Psalm112 (111) - SZCZĘŚCIE BOGOBOJNEGO

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wypalił się cały na ołtarzu miłości i po¬święcenia, / jako ofiara zadośćczynna i miła Bogu.

3 ant. Święty Józefie Sebastianie, * oświecaj nas blaskiem swojej nauki, / prowadź na drodze zbawie¬nia i wypraszaj zdroje łask Bożych.

Pieśń    Ap 15, 3-4 - HYMN UWIELBIENIA

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody †
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święty Józefie Sebastianie, * oświecaj nas blaskiem swojej nauki, / prowadź na drodze zbawie¬nia i wypraszaj zdroje łask Bożych.

CZYTANIE 2 Kor 3, 2-4

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrys¬tusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napi¬sanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tab¬licach serc. A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K. Bóg ukoronował własne dary * W świętym Józefie Sebastianie, W. Bóg ukoronował. K. Dał nam orędownika i wzór do naśladowania, W. W świętym. K. Chwała Ojcu. W. Bóg ukoronował.

Ant. do pieśni Maryi Święty Józef Sebastian, biskup, * miłośnik swego ludu, / pozostał wierny Bogu, Kościołowi i swoim obowiązkom / i stał się wielkim w królestwie niebieskim.

Pieśń Maryi - RADOŚĆ DUSZY W BOGU   Łk 1, 46-55

Wielbi dusza moja, Pana, *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święty Józef Sebastian, biskup, * miłośnik swego ludu, / pozostał wierny Bogu, Kościołowi i swoim obowiązkom / i stał się wielkim w królestwie niebieskim.

PROŚBY

Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania:

Zachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy,
- spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością.

Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
- przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.

Panie, Ty w świętym Józefie Sebastianie dałeś Koś¬ciołowi wzór pasterza według Twego Serca,
- spraw przez jego wstawiennictwo, aby biskupi i prezbiterzy łączyli intensywne życie wewnętrzne z gorliwą posługą Twojemu ludowi.

Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy,
- spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odku¬piony, nie pozostał z dala od Ciebie.

Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym ow¬com życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki,
- wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.

Ojcze nasz.

MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, † dozwól przez jego wstawiennictwo, * abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego