Mowy, toasty - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

• Przemówienie na Kongresie Eucharystycznym w Rzymie, Rzym 26 V 1922.
• [Mowa o ślubach Jana Kazimierza]: Chwila wspaniała...
• [Konferencja do członków Towarzystwa św. Wincentego à Paulo]
• [Kazanie]: Śp. Pacyfik urodził się...
• Przemowa na pogrzebie śp. Marii Straszewskiej.
• Słowo na pogrzebie śp. Michała Sadowskiego, 15 IV 1884.
• [Mowa po śmierci Leona K.]: Kiedy wśród podróży życia...
• Przemowa na pogrzebie X. Stanisława Puszeta, 7 VIII 1907.
• Mowa [po śmierci śp. Lucjana Siemieńskiego].
• Mowa na nabożeństwie żałobnym za duszę śp. X. Zygmunta Goliana, 26 II 1885.
• Przemowa przy poświęceniu sztandaru 2 Pułku Podhalańskiego.
• Treść przemowy na II Kongregacji XX. Dziekanów i Wicedziekanów.
• Przemówienie do członkiń Towarzystwa św. Wincentego à Paulo]: 1. O czci chorych i usłudze [dla nich], 2. Z niemałą radością....
• Przemowa przy poświęceniu lokalu dla Stowarzyszenia „Praca”.
• [Przemówienie]: Polska w 1655 r.
• Nauka na otwarcie Gwiazdy Przemyskiej, 13 XI 1869.
• Przemowa w rocznicę [otwarcia Gwiazdy], 1870.
• Przemowa do Towarzystwa Gwiazdy, 19 XI 1871.
• Przemowa przy założeniu Towarzystwa św. Józefa w Przemyślu, katedra przemyska 8 II 1874.
• Mowa przy otwarciu Rady Opiekuńczej Towarzystwa św. Wincentego à Paulo, 1875.
• Przemowa na egzaminie w konwikcie panny Górskiej, 26 VI 1880.
• Toast na cześć panny Górskiej, 25 VI 1880.
• Mowa podczas popisu w Szkole Żeńskiej Wydziałowej św. Scholastyki w Krakowie, 1880.
• Mowa przy zagajeniu walnego zebrania Towarzystwa Oświaty Ludowej, 23 V 1885.
• [Przemówienie na] II zebraniu [Towarzystwa Oświaty Ludowej], 3 VI 1885.
• Przemowa podczas zebrania ogólnego Kółek Rolniczych, 2 VII 1885.
• Przemowa na walnym zebraniu Towarzystwa Oświaty [Ludowej], 3 V 1886.
• Przemowa na zebraniu ogólnym Towarzystwa Oświaty [Ludowej], 3 V 1887.
• Przemowa do Pań popierających Towarzystwo Oświaty Ludowej, 3 VI 1889.
• Mowa przy zagajeniu walnego zebrania Towarzystwa Oświaty Ludowej, 14 VI 1890.
• [Mowa do członków Towarzystwa św. Wincentego à Paulo]: Łaska Pana naszego..., 7 XII 1884.
• Przemowa przy otwarciu zjazdu delegatów Kółek Rolniczych powiatu krakowskiego, 30 XII 1890.
• Mowa przy zagajeniu walnego zebrania Towarzystwa Oświaty Ludowej, 26 VI 1891.
• Mowa do Pań ze Stowarzyszenia św. Jadwigi: Udział niewiasty chrześcijańskiej w dziełach miłosierdzia, 11 I 1891.
• Mowa przy pierwszym popisie w Szkole Sług, 14 VI 1891.
• Mowa przy drugim popisie w Szkole Sług, 12 VI 1892.
• [Mowa na zakończenie roku w Szkole Sług], 1897.
• Przemowa do Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego: Dziś stało się zbawienie.... 2 IV 1894.
• Przemowa do ks. [Juliana] Bukowskiego, proboszcza św. Anny przy podaniu mu soli i chleba, 20 X 1878.
• Przemowa do Stefana Kuczyńskiego, prof. emer., 12 XI 1882.
• Przemowa do ministra Conrada [Eybesfelda], 26 V 1883.
• Toast na cześć cesarza, 26 V 1883.
• Toast kochajmy się na uczcie na cześć ministra Stanisława Madeyskiego.
• Toast na cześć prezydenta [Ferdynanda] Weigla i miasta Krakowa, 30 XII 1882.
• Na cześć czterech dziekanów, 1883.
• Na pomyślność hr. Lasockiego, Skarżyńskiego i Kieszkowskiego.
• Na cześć Ks. Biskupa sufr. [Jana Chryzostoma] Janiszewskiego, 3 X 1883.
• Na cześć narodu kroackiego.
• Toast na cześć prezesa Akademii [Umiejętności] dr. Józefa Majera w pięćdziesiątą rocznicę jego promocji na doktora wszech nauk lekarskich, 12 I 1881.
• Toast na cześć dr [Franciszka] Ksawerego Fiericha po jego promocji, 1883.
• Na cześć rodziców [Edwarda i Ksawery Fierichów], 1883.
• Toast podczas uczty doktorskiej dr Andrzeja Potockiego.
• Toast na zjeździe Kochanowskiego.
• Toast, 1883.
• Toast na cześć dr Leona Cyfrowicza, [l883].
• Mówka przy wpuszczaniu do Wisły narybku, 28 IV 1879.
• [Toast] na cześć Exc. Popiela, 1883.
• [Toast] na cześć państwa młodych Łozińskiego i Hayling de Degenfeid, 10 I 1883.
• [Toast] na chrzcinach wnuczki PP. Weiglów, 28 I 1882.
• Przemowa przy otwarciu wypożyczalni Towarzystwa Oświaty Ludowej w Podgórzu, 27 IV 1894.
• Mowa przy pierwszym zawiązaniu Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego i poświęceniu ich kaplicy w roku 1894.
• Mowa na 50 rocznicę objawienia się Najśw. Panny Maryi w Lourdes, [Przemyśl 1908].
• Przemowa na wieczorku urządzonym w Seminarium Duchownym ku czci Piotra Skargi: Piotr Skarga i X. Hieronim Kajsiewicz jako wzorowi kaznodzieje, 12 XII 1912.
• Przemowa do kapłanów i alumnów: Skarga wzorem działacza na polu społecznym, 24 XII 1912.
• Mowa przy zaręczynach St. Chomentowskiego i hr. Heleny Lasockiej.
• Mowa przy ślubie Ludwika Straszewskiego i p. Woźniakowskiej, 23 IV 1887.
• Mowa przy ślubie dr. Bronisława Markiewicza i p. Wandy Paszowskiej, 25 I 1899.
• [Mowa] przy ślubie Łozińskiego i Haylinżanki, 10 I 1883.
• Mowa [i toast] przy ślubie Izabelli Mię[?], 2 X 1897.
• Do kazań przedślubnych: 1. Krok ważny, święty i trudny; 2. Obowiązki wzajemne; 3. Pociechy i błogosławieństwa.
• [Mowa i toast] na ślubie Marii Weiglówny, 26 X 1882.
• Przemowa przy ślubie siostry K[atarzyny], Korczyna 19 XI 1865.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego