Mowy okolicznościowe - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści

Menu główne:

• Mowa rektorska przy immatrykulacji uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1 XII 1882. Kraków 1882.

• Mowa rektora przy założeniu kamienia węgielnego pod Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 26 V 1883. Kraków 1883.

• Przemówienie o Arcybractwie Miłosierdzia, [b.d.] w kościele św. Barbary w Krakowie. [w:] „Czas” 23 X 1884 s. 3.

• Mowa o zasługach ks. Piotra Skargi, w 300 rocznicę założenia Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w kościele św. Piotra, 23 X 1884. Kraków 1885.

• Przemowa na Walnym Zgromadzeniu Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej. [w:] „Czas” 5 VI 886.

• Leon XIII jako uczeń, kapłan, biskup i papież. Mowy dla uczczenia diamentowego jubileuszu kapłaństwa Ojca św. Leona XIII. Kraków 1898.

• Przemowa po dokonanym obrzędzie przybicia złotych koron wotywnych w górnej części cudownego obrazu Matki Boskiej w 500 rocznicę zjawienia się tegoż cudownego obrazu w Starej Wsi, 8 IX 1899 w kościele w Starej Wsi. Kraków 1900.

• Przemowa po poświęceniu kościoła i klasztoru PP. Karmelitanek w Przemyślu. [w:] Karmel Przemyski 1900 s. 7-11.

• Przemowa do duchowieństwa podczas intronizacji, 13 I 1901. [w:] „Kronika Diecezji Przemyskiej” skrót: KDP 1:1901 s. 9-12.

• Mowa w Sejmie podczas dyskusji nad budżetem szkolnym. [w:] KDP 2:1902 s. 388-397; Toż. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 363-374.

• Mowa o zadaniu duchowieństwa w naszych czasach (na zebraniu kapłanów Sodalisów Kongregacyi Maryańskiej w Krakowie, 23 IX 1898). [w:] KDP 3:1903 s. 178-183; Toż [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 431-438.

• Mowa na posiedzeniu Sejmu, 27 X 1903. [w:] „Echo Przemyskie” 19 XI 1903 s. 1-3.

• Mowa podczas dyskusji sejmowej o szkołach średnich. [w:] KDP 5:1905 s. 3-11.

• Mowa przy poświęceniu lokalu Towarzystwa Rękodzielników „Gwiazda” . [w:] „Echo Przemyskie” 12 IX 1905 nr 82 s. 1.

• Przemowa o potrzebie pracy katolicko-społecznej i kursów praktycznych tej pracy. [w:] KDP 7:1907 s. 389-393.

• Na 50 rocznicę objawienia się N[ajświętszej] P[anny] Maryi w Lourdes. Przemowa na Akademii Maryańskiej w Przemyślu. [w:] KDP 8:1908 s. 127-133.

• Mowa Arcypasterza przy zamknięciu kursu społecznego. [w:] KDP 8:1908 s. 293-295.

• Przemowa do Ojca św. podczas audiencji danej pielgrzymom polskim, 17 V 1909. [w:] KDP 9:1909 s. 434-435.

• Mowa przy poświęceniu Hospicjum polskiego w Rzymie, 13 XI 1910. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 499-504.

• Przemówienie na Kongresie Mariańskim. [w:] „Czas” 28 VIII 1911.

• Przemowa na wieczorku w seminarium duchownym ku czci ks. Piotra Skargi (Ks. Piotr Skarga i ks. Hieronim Kajsiewicz jako wzorowi kaznodzieje), 12 XII 1912 Przemyśl. [w:] KDP 13:1913 s. 91-93; Toż [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 531-534.

• Przemowa do kapłanów i alumnów: Skarga wzorem działacza na polu społecznym, 24 XII 1912. [w:] KDP 13:1913 s. 93-96; Toż [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 535-538.

• Przemówienie na XII Kongregacji księży dziekanów. [w:] KDP 13:1913 s. 133-135.

• Zakonnicom wszelkiego Zakonu i Zgromadzenia Błogosławieństwo pasterskie i pozdrowienie w Panu, 17 VII 1914, w 50 rocznicę święceń kapłańskich. Przemyśl 1914.

• Przemowa na XIII Kongregacji księży dziekanów: Misericordiae... [w:] KDP 15:1915 s. 79-82.

• Przemowa do legionistów polskich, 7 X 1917 w kościele Najśw. Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Przemyślu. Przemyśl 1917.

• Mowa na wiecu narodowym dla zaprotestowania przeciw układowi w Brześciu Litewskim, 17 II 1918. Przemyśl 1918.

• Mowa o zadaniach Bractwa NP Maryi Królowej Korony Polskiej i połączonego z nim Związku katolicko-społecznego. [w:] KDP 18:1918 s. 21-25.

• Wobec nowego zamachu na Polskę. Mowa na wiecu narodowym. [w:] „Przegląd Powszechny” 35:1918 s. 1-6.

• Mowa na posiedzeniu Izby Panów, 2 III 1918. [w:] „Czas” 2 III 1918.

• Krótka przemowa z okna rezydencji biskupiej po wiecu, 17 II 1918. [w:] „Echo Przemyskie” 1918 nr 8 s. 8.

• Mowa na wiecu w Przemyślu, 17 II 1918 r. [w:] „Echo Przemyskie” 1918 nr 9 s. 1-3.

• Przemowa na akademii mariańskiej, 8X11 1921. [w:] KDP 21:1921 s. 134-138.

• Mowa na zjeździe XX. Moderatorów w Polsce: Kilka uwag o Sodalicjach Mari[ańskich] w Polsce, 25 VIII 1923. [w:] KDP 23:1923 s. 119-126.

• Mowa na posiedzeniu Rady ogólnej Małopolskiego Towarzystwa Rolnego, 24 XI 1923. [w:] KDP 24:1924 s. 17-19.

• Mowy przedślubne. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 125-135.

• Mowy odnoszące się do Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 297-359.

• Mowa rektorska przy promocji sub auspiciis imperatoris Rudolfa Trzebickiego na doktora wszech nauk lekarskich, 12 V 1883. Tamże, s. 317-321.

• Mowa dziekańska przy promocji X. Antoniego Trznadla na doktora św. teologii, 6 XI 1884. Tamże, s.322-326.

• Mowa przy wręczeniu dyplomu honorowego doktoratu św. teologii JE. X. Albinowi Dunajewskiemu, biskupowi krakowskiemu, 10 III 1885. Tamże, s. 327-329.

• Mowa podczas obiadu danego dla ministrów i gości po poświęceniu nowego gmachu Uniwersyteckiego [Collegium Novum], 16 VI 1887. Tamże, s. 330-331.

• Mowa miana przy pożegnaniu profesorów i uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego przed odjazdem do Przemyśla, 21 II 1899. Tamże, s. 356-359.

• Mowa rektora przy założeniu kamienia węgielnego pod Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 26 V 1883. Tamże, s. 305-316

• Mowy sejmowe. [w:] Niektóre kazania i mowy przygodne. Przemyśl 1916 s. 363-398.

• Inne mowy okolicznościowe. [w:] Niektóre kazania i mowy przy godne. Przemyśl 1916 s. 401-547.

• Mowa przy otwarciu sekcji naukowej pierwszego wiecu katolickiego polskiego, Kraków 1893. Tamże, s. 425-426.

• Mowa przy poświeceniu kaplicy i domu Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego dokonanym przez Jana Kniazia z Kozielska Puzynę, księcia biskupa krakowskiego. Tamże, s. 427-430.

• Mowy przy otwarciu i zamknięciu kursu społecznego w Przemyślu 24 i 25 X 1907. Tamże, s. 539-547.

copyright @ siostry sercanki 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego