Afiliacja do III Zakonu św. Franciszka - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
ZGROMADZENIE
Afiliacja do III Zakonu św. Franciszka
Dekret afiliacji został wydany przez ówczesnego generała o. Dominika Reuter`a 16 listopada 1908 r. na prośbę Założycieli i przy wielkiej życzliwości i zabiegom o. Mariana Sobolewskiego, ówczesnego prokuratora generalnego Franciszkanów . Do zgromadzenia dostarczył go Ojciec Założyciel sześć miesięcy później tj. 4 V 1909 r. Wówczas przełożona generalna poleciła wpisać go do kroniki zgromadzenia, a oryginał skrzętnie przechowywano.

DEKRET AFILIACJI /tłumaczenie/

Wszystkim Siostrom Służebnicom Najświętszego Serca Jezusowego
Pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo serafickie.

Przychylając się chętnie do próśb Waszych, świeżo Nam przedłożonych, na mocy władzy udzielonej łaskawie Naszemu Zakonowi przez św. Kongregację Biskupów i Zakonników z dnia 2 grudnia 1905 r., tudzież na mocy władzy nam przysługującej, całą Waszą Kongregację ze wszystkimi poszczególnymi członkami tak obecnymi jak i przyszłymi do naszego pierwszego i drugiego Zakonu przyłączamy i za przyłączona uznajemy.

Przeto według dekretu św. Kongregacji Odpustów z dnia 25 sierpnia 1903 r. na podstawie niniejszego Naszego pisma Wy wszystkie i każda z osobna a wraz z Wami także wszyscy wierni będą mogli korzystać, z zachowaniem zwykłych przepisów, w kościołach i kaplicach Waszych publicznych ze wszystkich odpustów, które są przyznane kościołom tak pierwszego jak drugiego naszego Zakonu. W kaplicach zaś Waszych półpublicznych Wy tylko i ci, którzy z Wami wspólne życie prowadzą, z tych samych, jak wyżej odpustów korzystać będziecie mogły, z zachowaniem zwykłych przepisów, na mocy drugiego Dekretu tejże Kongregacji Odpustów z dnia 22 marca 1905 r. Nadto przez to niniejsze przyłączenie powstaje nawzajem szczególniejsze a bardzo zbawienne uczestnictwo w Panu we wszystkich dobrych uczynkach, które już to w Naszym pierwszym, już to w drugim Zakonie, już też w Waszym Zgromadzeniu bywają spełniane.

Dan w Rzymie u śś. Dwunastu Apostołów, dn. 16 listopada 1908.
copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści