Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

Rozpoczęcie nowenny – 29 stycznia.

Klara Ludwika Szczęsna urodziła się 18 lipca 1863 roku w Cieszkach w diecezji płockiej. W 1885 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sług Jezusa. W 1894 roku została współzałożycielką i pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, założonego przez św. Józefa Sebastiana Pelczara w Krakowie.

Była silna wiarą, wrażliwa na głos Boga i zawsze gotowa na przyjęcie Jego woli, uważna i otwarta na potrzeby najbardziej potrzebujących, przede wszystkim dziewcząt i chorych. Pielęgnowała głębokie życie modlitwy, szczególnie czciła Najświętsze Serce Pana Jezusa. Dla wszystkich była przykładem życia w pokornej miłości do Boga i służby dla bliźnich. Zmarła w Krakowie 7 lutego 1916 roku.

Dzień pierwszy
Miłość Boga nade wszystko

Błogosławiona Matka Klara miała w sobie ducha Bożego, była bez reszty oddana Bogu. Każde spotkanie z nią zachęcało do gorliwej służby Bogu. Chciała w całym swoim życiu spełnić jak najdokładniej wolę Bożą, dlatego też stała się kamieniem węgielnym naszej rodziny zakonnej. Matka kochała także Kościół – mówiła: „Jakie to szczęście niezasłużone nas spotkało, że urodziłyśmy się w religii katolickiej”. Nigdy nie zapominała o misjonarzach, sama modliła się w ich intencji i siostry do tej modlitwy zachęcała.

Chwila refleksji.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, błogosławiona Klara Szczęsna miłowała Cię całym sercem i swym życiem wskazywała nam, że tylko Ty, Jedyny Boże, jesteś godzien wszelkiej czci i chwały. Prosimy Cię pokornie, udziel nam łaski, abyśmy idąc śladami błogosławionej Matki Klary, umiłowały Ciebie nade wszystko, a przez to uprosiły łaskę jej kanonizacji. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.

Dzień drugi
Głęboka, dziecięca wiara i żywa nadzieja

U błogosławionej Matki Klary podziwiać trzeba tę mocną podstawę, na której oparła całe swe życie wewnętrzne, to jest głęboką, dziecięcą wiarę, którą wyniosła z rodzinnego domu, i żywą nadzieję, przejawiającą się w spokoju i poddaniu się woli Bożej we wszystkich okolicznościach życia, oraz ufne zawierzenie Opatrzności Bożej. Błogosławiona Matka Klara była zawsze spokojna, opanowana, cierpliwa, przyjmowała chętnie krzyże i cierpienia, których nie brakowało w jej życiu. Potrzeba wielkiej cnoty, by tak postępować na co dzień.

Chwila refleksji.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, błogosławiona Klara Szczęsna z dziecięcą wiarą i żywą nadzieją czerpała z tej skarbnicy łask i niosła spragnionemu światu Twoją miłość, dobroć i miłosierdzie. Pokornie prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy podążając za przykładem naszej błogosławionej Matki Klary drogą żywej wiary i nadziei, zasłużyły na Twoją łaskę i mogły się cieszyć jej kanonizacją. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.

Dzień trzeci
Miłość i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

„Wszystko dla Serca Jezusowego”  – to nie tylko hasło, ale program życia błogosławionej Matki Klary. Do takiego życia bez reszty oddanego Bożemu Sercu przez śluby zakonne zaprawiała młode siostry, a co najważniejsze – swoim pokornym życiem, pełnym ofiarności na co dzień, pokazywała, jak ma wyglądać życie sercanki. Mówiła: „Hasło naszego Zgromadzenia i godło Bożego Serca wyszyte na habicie oznacza, że mamy każdą chwilą oddawać cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, być posłuszne nawet najdrobniejszym Jego natchnieniom i ofiarować temu Sercu całą naszą miłość. Tak działać przez dobry przykład, słowo i modlitwę, aby nabożeństwo do Bożego Serca było powszechne i kwitnące”.

Chwila refleksji.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, błogosławiona Klara Szczęsna za program swego życia przyjęła hasło: „Wszystko dla Serca Jezusowego”, a wyrażoną w nim miłość oraz bezgraniczne oddanie się Tobie wszczepiała w serca swoich duchowych córek. Prosimy Cię, Panie, spraw, by i w nas biło Twoje Serce ciche i pokorne, by płonęło w nas Twoje gorejące ognisko miłości, abyśmy żyjąc na wzór naszej błogosławionej Matki Klary, otrzymały od Ciebie łaskę rychłej jej kanonizacji. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.

Dzień czwarty
Miłość i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i do patronów Zgromadzenia

Błogosławioną Matkę Klarę cechowała dziecięca miłość i gorące nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. O Matce Bożej mówiła z czułością dziecka. Zawsze brała udział w nabożeństwach ku Jej czci. Pragnęła, aby Matka Boża towarzyszyła siostrom w codziennych modlitwach, pracach i cierpieniach, by kształtowała serca sióstr na wzór Serca Jej Syna, by cześć Matki Bożej kwitła nie tylko w Zgromadzeniu, ale i w całym świecie. Szczególnie ukochanym patronem błogosławionej Matki Klary był także święty Józef, który nigdy nie zawiódł jej nadziei i dla całego Zgromadzenia był zawsze troskliwym opiekunem. Dni świętych patronów Zgromadzenia, poprzedzane nowenną, były specjalnie wyróżniane. W czasie rekreacji błogosławiona Matka Klara chętnie mówiła o świętych patronach i zachęcała siostry do poznawania ich życia.

Chwila refleksji.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, błogosławiona Klara Szczęsna umiłowała Twoją matkę Maryję dziecięcym sercem i w Niej znajdowała swoją nieustanną pomoc, radość i nadzieję. Prosimy Cię, Panie Jezu, byśmy również gorąco miłowały i czciły tę najlepszą Matkę i za Jej przyczyną oraz świętych patronów Zgromadzenia otrzymały łaskę rychłej kanonizacji naszej błogosławionej Matki Klary. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.

Dzień piąty
Miłość bliźniego

Miłość błogosławionej Matki Klary do sióstr była niewyczerpana. Jej macierzyńska dobroć wzbudzała zaufanie, z jej twarzy biła dobroć i stanowczość pełna słodyczy. Była sprawiedliwa, energiczna, wymagająca, ale też wyrozumiała. W obejściu zawsze delikatna, usłużna i troskliwa. Matka Klara była także bardzo spostrzegawcza i dostrzegała każdą potrzebę sióstr, lubiła robić im drobne niespodzianki. Od Jezusa Chrystusa uczyła się służebnej miłości do ludzi i do takiej postawy zaprawiała siostry. Pragnęła, by wszystkie były wiernymi, pokornymi i ofiarnymi służebnicami Najświętszego Serca Jezusowego, żeby były święte. W stosunku do służących, chorych i ubogich błogosławiona Matka Klara była troskliwa i bardzo usłużna. Widziała w nich Pana Jezusa i siostrom nakazywała taki sposób odnoszenia się do wszystkich, którym służą.

Chwila refleksji.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, z tego boskiego źródła błogosławiona Klara Szczęsna czerpała moc i wzór macierzyńskiej dobroci i miłości wobec sióstr oraz bliźnich, którym służyła. Przyjmij, Panie Jezu, jej miłość oraz oddanie i udziel nam łaski naśladowania cnót naszej błogosławionej Matki Klary, a obdarzając ją chwałą świętych, okaż, że miłe Ci jest jej ofiarne życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.

Dzień szósty
Duch modlitwy i skupienia

Błogosławioną Matkę Klarę siostry widziały zawsze skupioną, zjednoczoną z Bogiem. Szczególnie uderzała jej postawa w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu – była całkowicie pogrążona w Bogu. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego u błogosławionej Matki Klary utożsamiło się z nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Dla niej Serce Jezusa to Serce Eucharystyczne, któremu poświęcała wiele godzin, zawsze w pokornej postawie. Adoracja była rozkoszą jej życia. Pana utajonego w Najświętszym Sakramencie adorowała w głębokim skupieniu. Po przyjęciu Komunii świętej zatapiała się w Bogu tak, że zdawało się, iż w tym czasie całe otoczenie dla niej nie istniało. Błogosławionej Matce Klarze bardzo bliska była idea wynagradzania Bożemu Sercu za grzechy. Często przypominała siostrom o praktykach pokutnych obowiązujących w pierwsze piątki miesiąca i, pomimo słabego zdrowia, sama gorliwie je podejmowała. Błogosławiona Matka Klara kochała milczenie i bardzo przestrzegała czasu i miejsca milczenia, bo ono jest warunkiem i klimatem, w którym rozwija się duch modlitwy. Za wykroczenia przeciwne milczeniu stanowczo upominała siostry i nakładała pokutę.

Chwila refleksji.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, z tej pełni błogosławiona Klara Szczęsna czerpała ducha modlitwy i skupienia. Ona stała się dla nas wzorem i przykładem zatapiania się w Tobie na modlitwie, a zwłaszcza w czasie adoracji Twego Eucharystycznego Serca. Udziel nam, Panie Jezu, łaski rychłej kanonizacji błogosławionej Matki Klary, byśmy pociągnięte jej przykładem, odkrywały bogactwo milczenia, doświadczały słodyczy Twojej obecności oraz wzajemnie zachęcały się do wiernego praktykowania modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.

Dzień siódmy
Pokora i ubóstwo

Błogosławiona Matka Klara nie tylko zalecała jakąś cnotę, ale przede wszystkim sama ją praktykowała i własnym przykładem zachęcała siostry do jej pielęgnowania. Cnotę pokory uważała za fundament doskonałości. Pokora u Matki Klary była widoczna, wręcz uderzająca w słowach i w całym zachowaniu zarówno w stosunku do sióstr, jak i do wszystkich ludzi. Bardzo zalecała, by siostry ćwiczyły się w pokorze, by strzegły się wyniosłych myśli, żądzy próżnej chwały, zarozumiałego budowania na sobie, chęci wyróżniania się i górowania nad innymi. Błogosławiona Matka Klara chętnie darowała urazy i tak się zachowywała, jakby nigdy nie doznała przykrości. Szczególnie ukochała i praktykowała zakonne ubóstwo. Czuwała, by franciszkańskie ubóstwo było wiernie zachowane w stroju i w wyposażeniu pomieszczeń zakonnych. Była pracowita i oszczędna. Sama szanowała i nakazywała szanować rzeczy dane do użytku. Za wykroczenia przeciw ubóstwu upominała i nakładała pokutę.

Chwila refleksji.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, błogosławiona Klara Szczęsna, pragnąc naśladować Twoje Najświętsze Serce, ukochała i praktykowała miłe Tobie cnoty, zwłaszcza pokorę i ubóstwo, tak konieczne dla służebnic Twojego Serca. Prosimy Cię, Panie, o łaskę kanonizacji Twojej pokornej służebnicy, błogosławionej Matki Klary. Kieruj naszymi myślami, słowami i czynami, aby dzięki Twojej łasce, nasze serca stawały się podobne do Twojego Boskiego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.

Dzień ósmy
Wierność w zachowaniu ślubów i reguły

Błogosławiona Matka Klara była szczęśliwa w swoim powołaniu i wdzięczna Panu Bogu za tę niezasłużoną łaskę. O życiu zakonnym miała bardzo wysokie wyobrażenie. Często mówiła: „O, jak jesteśmy szczęśliwe, że Serce Boże powołało nas na wyłączną swoją służbę. Służebnica Najświętszego Serca Jezusowego to przede wszystkim oblubienica Chrystusa. Musimy się bardzo przed Panem ukrytym w Eucharystii upokarzać, musimy Mu dziękować i prosić o wytrwanie”. Błogosławiona Matka Klara swoim przykładem pełnym ofiarnej miłości ukazywała siostrom, jak ma wyglądać życie sercanki na co dzień. Bardzo dbała o zachowanie Ustaw, wiernie przestrzegała reguły we wszystkim. Uczyła siostry ducha posłuszeństwa i wierności w małych rzeczach. „Gdy obserwowałam z bliska Matkę Klarę przez 14 lat – wspomina jedna z sióstr – zdawało mi się, że jest uosobieniem wszystkich cnót chrześcijańskich, tak przebijał przez całą jej postać duch Chrystusowy”.

Chwila refleksji.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, błogosławiona Klara Szczęsna pozostała w naszej pamięci jako „żywa reguła sercańskiej drogi”, tej drogi, którą w swej dobroci ukazałeś wiernemu słudze Twemu, naszemu Ojcu Założycielowi świętemu Józefowi Sebastianowi, i którą całym sercem podjęła pierwsza sercanka, dziś błogosławiona Matka Klara. Naucz nas, Panie, wierności mężnej i radosnej, byśmy zawsze czyniły to, czego od nas oczekujesz i co się Tobie podoba, a błogosławioną Matkę Klarę racz włączyć do grona świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.

Dzień dziewiąty
Przez krzyż do chwały

Życie błogosławionej Matki Klary było naznaczone cierpieniem zarówno duchowym, jak i fizycznym. Jednak nigdy nie upadała na duchu ani nie narzekała, gdyż w każdej okoliczności życia powierzała się ufnie Opatrzności Bożej i we wszystkim pragnęła wypełnić wolę najlepszego Ojca w niebie. „Codziennie budowała mnie swoim postępowaniem. Często modlę się przez jej wstawiennictwo do Boga i ufam, że jej orędownictwo jest skuteczne” – wyznaje jedna z sióstr. Błogosławiona Matka Klara w długotrwałej chorobie była bardzo cierpliwa, niewymagająca, spokojna i opanowana. Dużo się modliła, mało mówiła, za wszystko dziękowała. Swoje cierpienia łączyła z cierpieniami swego Oblubieńca. W przeciwnościach życia, których było wiele, nic nie osłabiło jej dziecięcej ufności do Boga i niebieskich patronów.

Chwila refleksji.

Serce Jezusa, posłuszne aż do śmierci, błogosławiona Klara Szczęsna przyjmowała ulegle, odważnie i radośnie każdy krzyż, jaki jej podałeś, i stała się dla nas przykładem ufnego poddania się Twojej woli i wzorem niedościgłej cierpliwości. Pokornie prosimy Cię, Panie Jezu, byś nagrodził jej ofiarne życie chwałą świętych, a nas utwierdził na sercańskiej drodze, którą pragniemy iść do końca dla Twojej chwały. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.

Siostry Sercanki

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Garncarska 24, 31-115 Kraków

generalat@sercanki.org.pl 
tel. 12 422 57 66, 885 556 886

13 1240 1431 1111 0000 1046 0654
Bank PEKAO S.A. I/O Kraków, Rynek Gł. 31

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Hogar de Niñas San Francisco Cochabamba Bolivia

mBank
Alicja Dybaś, Anna Gosztyła

35 1140 2004 0000 3602 5594 5482
IBAN
PL35 1140 2004 0000 3602 5594 5482
BIC
BREX PL PW MBK

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Ochrona danych
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
31-115 Kraków, ul. Garncarska 24,
tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.

Informacja o cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kontakt z administratorem:
webmaster@sercanki.org.pl 

Odwiedza nas 100 gości oraz 1 użytkownik.