Materiały duszpasterskie - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Materiały duszpasterskie
ADORACJA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – I w SRŚ w Bystrej
Pieśń: ..................................................................................................
LEKTOR I: - Bądź pozdrowiony i uwielbiony Panie Jezu, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie ołtarza.
Gromadzimy się dzisiaj przy Tobie, w naszym kościele na pierwszej Godzinie Świętej. Przychodzimy, aby z miłością adorować Twoje Najświętsze Eucharystyczne Serce – Jezu, Boże nasz i Panie.
Uwielbiamy Cię za Twoją obecność i pokłon Tobie składamy, bo godzien Jesteś chwały i czci. Otwieramy przed Tobą nasze serca i prosimy Cię, aby ta modlitwa pogłębiała naszą przyjaźń z Tobą, Boskim Zbawicielem.
(krótka chwila ciszy)
Boski Mistrzu! Chcemy przeżyć tę Godzinę Świętą u Twoich stóp, przy Twoim Sercu, by wsłuchiwać się w Jego uderzenia.
Mamy szczególne prawo, aby ufnie zbliżyć się do tabernakulum, gdzie bije Twoje żywe Serce - należymy bowiem do wielkiej wspólnoty czcicieli Najświętszego Serca.
Spraw, Panie, aby serce moje było szeroko otwarte na przyjęcie Twoich darów. Daj mi łaskę, bym jeszcze lepiej poznał i zrozumiał Twoją miłość, abym mógł na nią odpowiedzieć moją miłością i abym innym dał poznać Twoje Serce.
(krótka chwila ciszy)
Przynosimy na tę modlitwę wszystkie nasze sprawy – szczególnie te trudne, z którymi sobie nie radzimy, abyś nam je rozwiązać raczył. Przynosimy naszych bliskich i pod opiekę Twego Serca oddajemy. Przynosimy chorych w naszych rodzinach, abyś im daru uzdrowienia lub przynajmniej łaskę cierpliwego znoszenia bólu w jedności z Twoją ofiarą udzielić raczył.
Oddajemy Ci Serce Jezusa dzieci, młodzież i całe rodziny naszej parafii aby zasadami Twojej Ewangelii kierowali się w życiu.
Czwartek jest dniem Eucharystii i kapłaństwa – więc przyjmij naszą modlitwę za kapłanów – tych, którzy u nas pracują i tych, którzy z naszej parafii pochodzą – aby byli kapłanami na wzór Serca Twego. Prosimy także o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej.
Przyjmij także naszą modlitwę o Twoje błogosławieństwo i rozwój Sercańskiej Rodziny Świeckich, aby wszędzie głoszona była chwała Twego Najświętszego Serca.
A wszystkich naszych bliskich zmarłych przytul na wieczność całą do Tego Seca pełnego miłości i miłosierdzia.
Śpiew:………………………………….
LEKTOR II: - Jezu, umierając na krzyżu, objawiłeś nieskończoną miłość Najświętszego Serca. Uczyniłeś to w chwili, gdy włócznia żołnierza przebiła Twój bok. Twój umiłowany uczeń Jan przypomina nam o tym wydarzeniu:
Z Ewangelii według św. Jana

Gdy żołnierze podeszli do Jezusa i zobaczyli, że umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kości Jego nie będą łamane. I  znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

Patrzymy na Tego, którego przebili;
patrzymy na Ciebie, którego przebodła nie włócznia żołnierza, ale nasze grzechy.
Patrzymy dzisiaj już jako nowy lud Boży zrodzony z Twego przebitego boku w strumieniach Krwi i Wody, a więc pełen nadziei przebaczenia i nowego życia.
Jezu, Najlepszy nasz Przyjacielu, Panie i Zbawco! Twoja ofiara na krzyżu jest nieustannie uobecniana w Eucharystii, która jest dla nas źródłem życia z Tobą. Uwielbiamy Cię Jezu, uwielbiamy Twoje Boskie Serce otwarte dla nas!
Będziemy powtarzać: uwielbiamy Ciebie
- Serce Jezusa, ukryte w Najświętszym Sakramencie
- Serce Jezusa, towarzyszu naszego ziemskiego życia
- Serce Jezusa, przez wielu ludzi niekochane
- Serce Jezusa, cierniem grzechów ludzkich zranione
- Serce Jezusa, pełne Miłości dla nas
- Serce Jezusa, pragnące miłości człowieka
- Serce Jezusa, niewyczerpane źródło łask
- Serce Jezusa, wysłuchujące nasze prośby
Pieśń: ..........................................................................................
LEKTOR III: - Tylko w Sercu Pana Jezusa możemy znaleźć siłę, wsparcie i zrozumienie. To sam Jezus chce dzielić się Swoją miłością z każdym człowiekiem. Do jej przyjęcia wzywa w słowach: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Tylko Jezus może tak naprawdę pomóc człowiekowi, bo tylko On jeden zna wszystkie  nasze problemy i utrapienia, oraz ich źródła. On je zawsze widzi. Jego Serce jest czułe i chce nam bezinteresownie pomagać. On powiedział: "Nie zostawię was sierotami" i obietnicy dotrzymał. Został z nami w Najświętszym Sakramencie, abyśmy Go mieli w zasięgu naszego wzroku, serca i duszy. W Eucharystii mamy to Serce, któremu możemy oddać nasze troski i cierpienia, a w zamian doświadczyć ukojenia.
Czas naszej adoracji, to spotkanie z Jezusem, aby oddać Mu naszą miłość i ofiarować własne serce. To oddanie czci Bogu, to wielka modlitwa, to spotkanie duszy i całego naszego człowieczeństwa z Nim, to również trwanie w milczeniu ze wzrokiem utkwionym w Białą Hostię. Trzeba nam tylko mieć tą świadomość, że w tej małej Hostii mieszka Bóg, który wszystko uczynił i wszystko może. Trzeba Mu zaufać, sercem dostrzec Jego żywą obecność, a wówczas On pozwoli nam doświadczyć Jego samego.
(dłuższa chwila ciszy)
Pieśń: ............................................................................

LEKTOR IV: - Jezu, szukam Ciebie, pragnę dotknąć, poznać Twoje Serce. Niech mi w tym pomogą słowa świętego Józefa Sebastiana Pelczara, wielkiego czciciela Twego Serca: - „To Serce jest krynicą pełną łask, z której wszyscy czerpać mogą. Dla wszystkich to źródło stoi otworem; wszystkich też Pan Jezus do niej wzywa: Wszyscy spragnieni, pójdźcie do wody.
A więc chodźcie, serca wyschłe i wypalone od żaru trosk i pokus, zaczerpnijcie wody życia w tej krynicy. Chodźcie serca zra¬nione i słabe, uleczyć się i umocnić w tym źródle wiecznie bijącym. Chodź i ty po tę wodę, bo i ty jesteś słaby, a przy tym wystawiony na różne troski i pokusy.
Pamiętaj, że ile razy Komunię św. przyjmujesz, tyle razy przykła-dasz twe usta do otwartego Serca Jezusowego” (J.S.Pelczar, Rozmyślania dla zakonnic, str.401-402)

(krótka chwila ciszy……)

Kocham Cię, Panie Jezu, lecz ciągle zbyt mało. Chciałbym kochać Cię miłością Najświętszej Panny, kochać Ciebie miłością wszystkich Twoich świętych. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, spraw, abym kochał Cię ponad wszystko, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całego serca. Ty jesteś Miłością, którą wybieram, dla której żyję, i której ciągle szukam. Ty jesteś Miłością, która oddaje się człowiekowi. Ty jesteś Miłością, która ogarnia wszystkie stworzenia, i która pragnie być przez nie kochana.
Niestety Panie, kochające Twe Serce, tak często jest odrzucane, ranione, zasmucane…
O, mój Jezu, wsłuchując się w bicie Twego ranionego grzechami wielu – Serca, w moim sercu rodzi się pragnienie wynagrodzenia Ci za wszystkie grzechy, które tak bardzo Cię zasmucają. Pozwól, abym choć trochę mógł ucieszyć Twe Serce.
Dlatego prosimy Cię w tej godzinie adoracji;- „uczyń serca nasze, według Serca Twego”:
• Będziemy powtarzać:- „uczyń serca nasze, według Serca Twego”:
• Panie Jezu, Ty chcesz, aby ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni... Prosimy Ciebie - uczyń …
• Panie Jezu, Ty powiedziałeś swoim uczniom: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” Prosimy Ciebie - uczyń …
• Panie Jezu, Ty mówisz do każdego z nas: „ Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłem świata. Niechaj świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w Niebie”. Prosimy Ciebie - uczyń …
• Panie Jezu, Ty powiedziałeś: „Każdego, kto Mnie wyzna przed ludźmi – wyznam i Ja przed swoim Ojcem”. Prosimy Ciebie - uczyń …
• Panie Jezu, Ty przestrzegasz nas mówiąc: „ Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za Mną, nie może być Moim uczniem”. Prosimy Ciebie -  uczyń…  
• Panie Jezu, Ty posyłasz każdego z nas do ludzi mówiąc: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Prosimy Ciebie - uczyń …
• Panie Jezu, Ty zachęcasz nas do modlitwy o nowe powołania: kapłańskie, zakonne i misyjne mówiąc: „Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje”. Prosimy Ciebie - uczyń …
Pieśń; ................................................................................
LEKTOR V: - Panie, przyszedłeś do wszystkich: zniewolonym przynosiłeś wolność, płaczącym radość, a skłóconemu światu pokój. Uczyłeś nas jak z ruin budować nowy świat. Będąc Bogiem obmywałeś stopy człowieka, byłeś wszystkim dla wszystkich . W dzień nauczałeś odważnych a wieczorem przyjąłeś wystraszonego Nikodema – poszukiwacza Prawdy.
Chryste, współczesny człowiek, nie mniej niż wtedy chce poznać cel swego życia, pragnie szczęścia, miłości i pokoju. Świat potrzebuje serca. Zapal w nas entuzjazm  Bożej Miłości, sprawiedliwości i łaski. Naucz nas mówić o Twojej Miłości. Daj nam odwagę pierwszych Apostołów, byśmy przykładem swego życia uczyli podawać dłonie do zgody, ofiarować czas, chleb i serce.
LEKTOR I: - Serce Jezusa, Tyś jest samą Miłością, Dobrocią, Tyś jest pełne litości dla każdego z nas. Chcemy się Ciebie uczyć – Twoje postawy przyjmować za własne.  Panie, pragniemy ukryć się w Twoim Sercu, by coraz bardziej stawać się jak Ty.

LEKTOR II: - Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone – przemieniaj każdego z nas, abyśmy żyli już nie według ciała, lecz według Twego Ducha.

LEKTOR III: - Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości – spraw, aby jedynym kryterium naszych wyborów była tylko miłość.

LEKTOR I: - Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze – całe nasze życie przyjmij jako uwielbienie za wszystkie Twoje wielkie dzieła.

LEKTOR II: - Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności – napełnij nas Twoją Boską mądrością.

LEKTOR III: - Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata – pozwól, abyśmy tylko Ciebie  pragnęli, a wszystko inne o tyle o ile jest zgodne z twoją wolą.

LEKTOR I: - Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia – spraw, abyśmy jak Ty umieli przebaczać i nigdy złego nie pamiętać.

LEKTOR II: - Serce Jezusa, źródło życia i świętości – wspieraj nas na tej drodze, aby świętość stała się naszym udziałem.

LEKTOR III: - Serce Jezusa, zelżywością napełnione – nie pozwól, abyśmy kiedykolwiek świadomie Cię zasmucili.

LEKTOR I: - Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy – spraw, abyśmy wsparcia szukali przede wszystkim u Ciebie.

LEKTOR II: - Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze – dopomóż, abyśmy w Tobie znaleźli pokój, jakiego nikt inny dać nie może.

LEKTOR III: - Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie – nie dopuść, abyśmy obrazili Ciebie nieufnością w Twoją Miłość i Miłosierdzie.

LEKTOR I: - Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających – daj, abyśmy – kiedy wybije dla nas godzina, mogli spotkać się z Tobą twarzą w twarz w Domu Ojca.

………………………………………

LEKTOR V: - Módlmy się: Rany Twoje są źródłem, z którego płyną wszelkie dobra. Prowadzą mnie one do Ciebie, Panie. Dajesz mi się poznać jako Miłość – piękna, najczystsza Miłość! Serce otwarte masz dla mnie, grzesznika. Tutaj odnajduję schronienie, uczę się rozpoznawać uczucia Twej duszy. Uczę się Ciebie, by być jak Ty. Aby przemienić się w Miłość. Jezu mój, kocham Cię! Amen.
Pieśń; ........................................................................


copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści