Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

19 stycznia
ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA
W Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - Uroczystość

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie w diecezji przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do seminarium duchownego i W roku 1864 przyjął święcenia prezbiteratu. Po studiach odbytych W Rzymie był prefektem i profesorem W Przemyskim Seminarium Duchownym, a W latach 1877-1899 profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego W Krakowie. Jako kapłan i profesor odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej Maryi Panny, co wyrażał w swej pracy kaznodziejskiej i pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta zagrożone moralnie, o chorych i ubogich, założył W Krakowie W 1894 roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a W 1900 ordynariuszem diecezji przemyskiej. Po dwudziestu pięciu latach gorliwej posługi biskupiej zmarł W opinii świętości 28 marca 1924 roku. Papież Jan Paweł II W 1991 roku zaliczył go w poczet błogosławionych, a 18 maja 2003 roku W Rzymie ogłosił go świętym Kościoła powszechnego.

ANTYFONA NA WEJŚCIE    
1 Sm 2, 35

Pan mówi: Ustanowię sobie kapłana wiernego, * który będzie postępował według mego serca i pragnienia.
Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, † dozwól przez jego wstawiennictwo, * abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez Wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE    
Pwt 6, 3-9

Przykazanie miłowania Boga z całego serca

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami: «Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich przodków, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do swojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40(39), 2ac i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Refren.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Refren.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE    
Ef 4, 1-7. 11-13

Bóg ustanowił pasterzy i nauczycieli

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    
J 15, 15b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA    
J 15, 9-17

Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc

Słowa Ewangelii według świętego Jana

 Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.

Odmawia się Wierzę.
MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij dary Twojego ludu, które składamy, oddając cześć świętemu Józefowi Sebastianowi, biskupowi, * ufając, ze udzielisz nam Twojej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o świętych pasterzach, nr 73.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ    
Łk 12, 49

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię * i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, † spraw, abyśmy naśladowali przykład świętego Józefa Sebastiana, biskupa, * który czcił Ciebie gorliwie i służył Twojemu ludowi z fiarną miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
Prot. 1590/03/L
CONGREGATIONIS SORORUM v. d. "SŁUŻEBNICE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO"

Instante Reverenda Matre Szczęsna Helena Niemiec, Superiorissa Generali Congregationis Sororum v. d. "Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego", litteris die 10 iulii 2003 datis, vigore facultatum huic Congre-
gationi a Summo Pontifice IOANNE PAULO II tributarum, textum lingua polona exaratum Missae et Liturgiae Horarum, in honorem Sancti Iosephi Sebastiani Pelczar, episcopi et fundatoris, prout in adnexo exstat exemplari,
perlibenter approbamus seu confirmamus.
In textu imprimendo inseratur ex integro hoc Decretum, quo petita confirmatio conceditur.
Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem transmittantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

 Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 12 ianuarii 2004.

FRANCISCUS CARD. ARINZE
Praefectus
† DOMINICUS SORRENTINO

Archiepiscopus a Secretis
PRYMAS POLSKI

  1. 826/04/P.
DEKRET

Niniejszym zezwalam na druk formularzy liturgicznych o św. Józefie Sebastianie Pelczarze, biskupie: tekst własny Mszy św. i Liturgię Godzin, w języku polskim dla potrzeb Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.
Teksty polskie zostały przyjęte przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Daty i numery dekretów Kongregacji podano przy poszczególnych oficjach.

Warszawa, dnia 15 marca 2004 r.
†JÓZEF Kardynał GLEMP
L.S. Prymas Polski

Siostry Sercanki

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Garncarska 24, 31-115 Kraków

generalat@sercanki.org.pl 
tel. 12 422 57 66, 885 556 886

13 1240 1431 1111 0000 1046 0654
Bank PEKAO S.A. I/O Kraków, Rynek Gł. 31

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Odwiedza nas 138 gości oraz 1 użytkownik.

Ochrona danych

Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
31-115 Kraków, ul. Garncarska 24,
tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.

Informacja o cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kontakt z administratorem:

webmaster@sercanki.org.pl