ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

1. Rys historyczny - Droga powstania Arcybractwa Straży Honorowej
 Początek Arcybractwa Straży Honorowej wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce w grudniu 1862 r., wówczas to do klasztoru sióstr wizytek w w Bourg-en-Bresse koło Lionu we Francji nadeszła przesyłka - statua Najświętszego Serca Pana Jezusa - prezent od nieznanych dziś z nazwy sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurę. W ten sposób rozpoczęła się przygoda duchowa siostry Marii Konstancji Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa[1].

Pan wzbudził w niej myśl, głębokie pragnienie, by odnaleźć sposób na rozpalenie innych czcią Serca Bożego. Rozważając słowa Psalmu 68: szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem…, jak również wypowiedź Pana Jezusa z Ogrójca: jednej godziny nie mogliście czuwać? i słowa założyciela swego zgromadzenia - św. Franciszka Salezego: chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich…, s. Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla praktyki zwanej pospolicie strażą honorową. W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Na podstawie wewnętrznych wizji s. Maria Konstancja przedstawiła obraz zegara dziś zwanego Zegarem Straży Honorowej, gdzie wokół przebitego włócznią Serca Pana Jezusa widniał napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie. Za dzień oficjalnego potwierdzenia przez Kościół przyjmuje się liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa przypadające 13 marca.1863 r. Pierwszymi członkami Straży Honorowej wypisanymi z imienia na Zegarze były wszystkie Siostry Wizytki z klasztoru w Bourg-en-Bresse[2].

Rok później, 9 marca 1864 r., Straż Honorowa została zatwierdzona, jako bractwo na prawie diecezjalnym, a następnie na mocy papieskiego breve z 26 listopada 1878 r. podniesiono je do Arcybractwa. W rok po założeniu Arcybractwo Straży Honorowej otrzymało aprobatę papieską Piusa IX, który nazwał się pierwszym z jego członków. Wkrótce ponad 110 klasztorów przystąpiło do tego dzieła i od tego czasu rozszerzyło się ono po całym świecie.

Wielką chlubą Straży Honorowej jest to, że papież Pius IX, Leon XIII, Pius X i wielu dostojników Kościoła świętego zostało jej członkami. Pius IX szczycił się tytułem pierwszego członka Straży Honorowej, Leon XIII miał powiedzieć do biskupa z Belley: jestem członkiem Straży Honorowej. Co miesiąc przysyłają mi mój bilet (czyli kartkę z medytacją) i codziennie odprawiam swoją godzinę Straży. Pius X 16 stycznia 1906 r. nazwał się szczególnym Protektorem Straży Honorowej. Polska, która była zawsze gorliwą w rozkrzewianiu nabożeństwa i czci Najświętszego Serca Jezusowego, już 1869 r. zaszczepiła u siebie Bractwo Straży Honorowej zatwierdzając je kanonicznie w Krakowie, przy kościele sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Wizytek) przez księdza biskupa Antoniego Gałeckiego, administratora diecezji krakowskiej. Do rangi Arcybractwa podniósł je Wizytator Apostolski Achilles Ratti (późniejszy papież Pius XI) dekretem z 19 stycznia 1919 r.  

Od samego początku dzieło Straży Honorowej szybko rozprzestrzeniało we Francji, a następnie w całej Europie. Idee wynagradzającą arcybractwa siostry wizytki propagowały przez wydawanie broszur, modlitewników, a s. Maria od Najśw. Serca zaczęła redagować bilety zelatorskie (początkowo przeznaczone dla zakonnic, potem również dla osób świeckich, dzieci i kapłanów), a w listopadzie 1888 r. ukazała się publikacja Rok święty Straży Honorowej i czcicieli Serca Jezusa, jako wyraz troski o formację duchową członków Straży Honorowej.

2. Sercańska Straż Honorowa
 Pierwsze wzmianki o Straży Honorowej w naszym zgromadzeniu sięgają 107 lat wstecz. Nie ma powodów by powątpiewać, że myśl włączenia naszej rodziny zakonnej w grono członków Arcybractw Straży Honorowej to inicjatywa Ojca Założyciela św. J.S. Pelczara. To właśnie On w 1900 r. zabiegał o założenie w Krakowie przy nowo wybudowanym kościele dedykowanym Najświętszemu Sercu Jezusowemu Bractwa Straży Honorowej. W tej właśnie kwestii w imieniu zgromadzenia wystosował pismo nasz komisarz – ks. Jan Krupiński. Oryginał tego pisma przechowywany jest w dokumentacji dotyczącej sióstr sercanek w Archiwum Kurii Metropolitalnej. Ponieważ nie był on nigdy cytowany przytaczam go w całości:

 Najprzewielebniejszy Książęco Biskupi Ordynaryacie
Przy pomocy Bożej a za staraniem Służebnic Serca Jezusowego zbudowany został przy Ulicy Garncarskiej kościółek Najśw. Serca Jezusowego i tak na ranne Msze Św. jak na wieczorne nabożeństwo, ściąga wiele pobożnych do siebie.
Chcąc przyczynić się do rozszerzenia czci Najśw. Serca Jezusowego, Zgromadzenie wymienione najuniżeniej uprasza Najprzewielebniejszym Książęco Biskupi Ordynariat, aby raczył pozwolić na:

1)    Erekcyę przy tymże kościele Straży honorowej Serca Jezusowego i afiliację w Bourg[3] we Francji, jako też na:

2)    Całodzienne wystawienie Przenajświętszego Sakramentu w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Kraków, 27 września 1900


                                      Ks. Jan Krupiński
                                      Komisarz Biskupi[4]

                                                                      *****


Wydaje się, że odpowiedź była pozytywna skoro niespełna miesiąc później Ojciec Założyciel bp J.S. Pelczar w listach do sł.B Matki Klary Szczęsnej poruszając ten temat pisał:

 

                                                                                                Przemyśl 17 X 1900

Szanowna Mateczko

Ponieważ i przy Bractwie Straży honorowej potrzebny jest dyrektor, przeto proszę zapytać się X. Krupińskiego, czy on przyjmie obowiązki dyrektora czy też jest za tem, aby Książę Biskup zamianował dyrektorem X. Kądziołę.
Proszę mi również napisać, które Siostry (oprócz Mateczki) mogłyby objąć obowiązki zelatorek, bo to trzeba wyrazić w prośbie mającej iść do Wiednia[5] dla wyjednania agregacyi.
Obowiązki dyrektora i zelatorek odnoszą się do zbierania członków i zapisywania ich na zegarze i w osobnej księdze, z której coroczne wypisy nowych członków mają iść do Wiednia, do księgi Arcybractwa.
Skoro X. Biskup zamianuje dyrektora, Ja sam Jego imie­niem wyślę prośbę do Wiednia, a potem ułożę projekt dyplomu, który ma być wydrukowany w Krakowie. […]

 
                                                           *****


                                                                            Przemyśl 18 X [1900]

Szanowna Mateczko

Czy ostatni mój list nie doszedł wczoraj? Proszę o spieszną odpowiedź, co do Straży Honorowej.
[…] Czy nie ma w domu kartek zielonych Straży Honorowej dla zakonnic? Jeżeli ich niema trzeba o nie poprosić u Wizytek i przysłać je do Przemyśla, bo ja tu wszystkie przeglądam, poprawiam i przygotowuję do druku.
Proszę na oba listy bezzwłocznie odpowiedzieć.

                                                           *****
Śledząc dalszy ciąg korespondencji dowiadujemy się, że w dniach 19-23 XII1900 r. biskup przemyski przebywał w Wiedniu. Wówczas prawdopodobnie przedstawił imiona sióstr, które jako pierwsze zapisały się w poczet członkiń Straży Honorowej, lakonicznie o swym wyjeździe wspomina: „Wczoraj wieczór wróciłem z Wiednia; dzięki Bogu wszyst­ko dobrze poszło”[6].

Lektura krótkich fragmentów listów, a także ślady w dokumentach archiwalnych świadczą o tym, że Ojciec Założyciel nie tylko zainicjował nową praktykę w zgromadzeniu, ale co więcej, przygotował do druku dostosowane do naszego zgromadzenia – dyplom członka, Statut Bractwa, a także bileciki zelatorskie, nazywając je kartkami.

 

A Do redakcji poniżej prezentowanego DYPLOMU zamieszczonego na pierwszej stronie Statutu Bractwa bp J.S. Pelczar wykorzystał drukowany dyplom bractwa używany wówczas przez wizytki krakowskie (druk. Czasu Krakowskiego), dokonując kilku drobnych ingerencji w treści. Zmiany wynikały zapewne z potrzeby dostosowania treści do sióstr założonego przez siebie zgromadzenia lub z myśli o świeckich członkach bractwa istniejącego w kościele przy ul. Garncarskiej.

Poniżej fotografie dyplomu wraz z wiernie oddaną treścią z uwzględnieniem poprawek uczynionych ręką św. J.S. Pelczara.     

[s. 1]

Niech żyje Jezus
Cześć, Miłość! Zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu! Straż Honorowa Najświętszego Serca.
[pośrodku graficzne przedstawienie Zegara Straży Honorowej] poniżej następujące słowa zachęty: O Dusze Chrześcijańskie! Dusze miłujące!
Otoczcie waszą strażą Serce bolejące
Które za miłość Swoją, za Swe poświęcenie
Odbiera tylko wzgardę, tylko zapomnienie

[s. 2]

Straż Honorowa Najsłodszego Serca Pana Jezusa ustanowiona Kanonicznie w kościele Zakonnic Nawiedzenia N.M.P. w Bourg (Ain) Kolebu tego pobożnego Stowarzyszenia, a następnie w Krakowie w kościele Sióstr tegoż Zakonu nadana Odpustami przez Ojca Świętego Piusa IX
DYPLOM 
O Jezu! Boski mój Zbawicielu! Któryś miłosiernie przyrzec raczył wiernej słudze Twojej Błogosławionej Małgorzacie Maryi, że Imiona tych wszystkich, którzy rozszerzać będą nabożeństwo do Najsłodszego Serca Twego, na wieki wpisane zostaną w to Serce Najświętsze, racz błagamy Cię pokornie, ziścić tę obietnicę względem nas[7], co mamy[8] szczęście spełniać godności Straży honorowej, udziel nam[9] w wysokim stopniu dwóch cnót Tobie nader miłych[10]: cichości i pokory, daj żarliwość w służbie Twojej[11] świętej. Okryj nas[12], o Zbawicielu! Potężną opieką Boskiego Serca Twego i spraw, abyśmy[13] wiernie Mu służąc, gorąco kochając i wielbiąc Je na ziemi, mieli szczęście wieńcem chwały otoczyć Je w Niebie. Prosimy Cię o to, przez Najczystsze Serce Matki Twej Niepokalanej Maryi. Amen.
Najświętsza Panno od Najsłodszego Serca,
Weź Straż honorową pod obronę Twoją.
Otrzymał ten Dyplom
P. ……………………
Własność Wydawcy                                                         Za pozwoleniem Władzy Dyecezalnej
                                                                                              Pdpis [14] [ X. Giergielowicz]

Oryginały tychże inicjatyw bpa J.S. Pelczara znajdują się w zbiorach archiwum Kurii Krakowskiej.

Wracając do Straży Honorowej, niech ponownie przemówią dokumenty, które ze względu na ich ścisły związek z tematem oraz na ich małą jeszcze znajomość, przez duchowe córki św. J.S. Pelczara, zostaną przytoczone w całości.

Kolejny z dokumentów stojący u początku Straży Honorowej w naszym zgromadzeniu jest Statut Bractwa Straży Honorowej. Poniżej dwie pierwsze spośród sześciu stron rękopisu i wiernie odtworzona treść.

Jest to rękopis Statutu Bractwa Straży Honorowej przy kościele zgromadzenia w Krakowie zredagowany przez bpa J.S. Pelczara. Pierwsza jego część to odręczny szkic dyplomu. Zawiera również wykaz obowiązków i przywilejów członka Straży Honorowej, a także akt ofiarowania i akty strzeliste.

 

       

[1]

Cześć Miłość Zadośćuczynienie Najśw. Sercu Jezusowemu

Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego kanonicznie ustanowiona w Kościele Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego przy ul. Garncarskiej w Krakowie za upoważnieniem J[ego] E[kscelencji] Biskupa Krakowskiego Jana Kniazia z Kozielska Pauzyny (z dnia ……) i za dekretem agregacyjnym generalnego Dyrektora Arcybractwa X. ……… z dnia

 

………………………………… przyjęty został do Straży Honorowej Najśw. Serca Jezusowego dnia…………

                                                                                                                      Dyrektor Bractwa
 
[2]

Obowiązki członków Straży Honorowej Najśw. Serca Jezusowego, obecnie (ale nie nakazane pod grzechem) są następujące:
1. Postarać się o wpisanie swego nazwiska w Księdze Bractwa i na zegarze umieszczonym w Kościele Służebnic Serca Jezusowego w Krakowie.
2. Wybrać sobie stałą godzinę w ciągu dnia i podczas tej godziny zwracać się myślą do Najświętszego Serca Pana Jezusa, by Mu w połączeniu z Najświętszą Panną, Aniołami, Świętymi w niebie i sprawiedliwymi na ziemi składać hołdy, oświadczać miłość, wynagradzać zniewagi lub zapomnienia, jakie w N[ajświętszym] Sakramencie Ołtarza ponosi,  i oddawać wszystkie swe myśli, uczucia, słowa, czyny i cierpienia; bo atoli sposób uczczenia N[ajświętszego] Serca Jezusowego nie ma przeszkadzać zwykłym zatrudnieniom.
Pożądaną również byłoby rzeczą, aby członkowie Straży Honorowej każdy piątek, a szczególnie pierwszy piątek miesiąca poświęcali N[ajświętszemu] Sercu Jezusowemu, i w ten dzień, a także w każdy indziej nawiedzali Przenajświętszy Sakrament, to znowu przyjmowali Komunię św. wynagradzającą [3] ofiarując Ojcu Niebieskiemu Krew Przenajświętszą jaka z Boskiego Serca wypłynęła na Krzyżu i prosząc przy tem o łaski potrzebne dla siebie, dla rodzin swoich, dla Kościoła całego, dla grzeszników i niewierzących. Członkowie mieszkający w Krakowie mogą uczestniczyć w nabożeństwie, jakie w pierwszy piątek każdego miesiąca odprawia się w Kościele Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego przy ulicy Garncarskiej, a potem otrzymać kartkę miesięczną z pobożnymi uwagami.
Wszyscy członkowie Straży Honorowej mogą pozyskać te same odpusty, jakie Stolica Święta nadała Arcybractwu N[ajświętszego] Serca Jezusowego, a prócz tego odpust zupełny w jednym dniu miesiąca po przyjęciu Sakramentów św., w każdy zaś dzień 7 lat i 7 kwadragen, jeśli są wiernymi w odprawianiu godziny Straży. Wszystkim poleca się następujące [4] modlitwy:
 O Jezu, Boski mój Zbawicielu, Któryś miłosiernie przynieść raczył wiernej służebnicy Twojej błogosławionej Małgorzacie Maryi, że imiona tych wszystkich, którzy rozszerzać będą nabożeństwo do Najświętszego Serca Twego, na wieki zapisane zostaną w tem Sercu Najświętszem, racz, błagam Cię pokornie, ziścić tę obietnicę względem nas, bo mamy szczęście należeć do Straży Honorowej Serca Twego, udziel nam w wysokim stopniu dwóch cnót Tobie nader miłych, cichości i pokory, daj żarliwość w służbie Twojej świętej. Okryj nas, o Zbawicielu, potężną opieką Boskiego Serca Twego i spraw, abyśmy wiecznie Mu służąc, gorąco kochając i wielbiąc Je na ziemi, mieli szczęście wieńcem chwały otoczyć Je w niebie. Prosimy Cię o to przez Najczystsze Serce Twojej Niepokalanej Maryi. Amen
Najświętsza Panno od Najświętszego Serca
Weźmij Straż Honorową pod Twą obronę
Ofiarowanie się codzienne Najświętszemu Sercu Jezusowemu
Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z tym Boskim zamiarem, w którym sam na ziemi przez Najświętsze Serce Twoje chwałę Bogu złożyłeś i teraz takową w Najświętszym Sakramencie nieustannie aż do końca wieków na [5] całym świecie składasz, w chęci naśladowania najświętszego Serca Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy Niepokalanej, ofiruję Ci jak najchętniej przez cały dzień dzisiejszy, żadnej nie ujmując cząstki, wszystkie moje zamiary i myśli, wszystkie moje uczucia i pragnienia, wszystkie moje uczynki i słowa (Odpust stu dni raz na dzień za pobożne odmówienie tej modlitwy – Leon XIII 19 grud[nia] 1886).
Akty strzeliste
Słodkie Serce mojego Jezusa, spraw, niech Cię kocham coraz więcej (Odpust 300 dni za pobożne odmówienie tego aktu. Pius IX 26 list[opada] 1876).
Niech będzie wszędzie umiłowane Najświętsze Serce Jezusa (Odpust 100 dni raz na dzień Pius IX 3 wrześ[nia] 1860)
Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością (Odpust 300 dni raz na dzień Pius IX 13 maja 1875).
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce [6] moje według Serca Twego (Odpust 100 dni raz na dzień  Pius IX 25 stycz[nia]1868).
                                                           *****
                                                                                                         

 Podobnie jak w przypadku wtórnej redakcji dyplomu i statutów, do stworzenia bilecików dla Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego posłużyły bileciki wydane przez siostry wizytki w Krakowie w 1879 dla świeckich i z 1890 r. dla zakonnic. Wspominał o tym Ojciec Założyciel w listach do Matki Klary, prosząc o przesłanie „zielonych bilecików” – dla zakonnic, które własnoręcznie poprawił, podobnie i bileciki dla świeckich.

  Kraków 1879

  Kraków 1890

Według zamiarów Ojca Założyciela bileciki te miały być wydane drukiem i obowiązywać w zgromadzeniu i w bractwie przy krakowskim kościele sióstr sercanek. Czy do tego doszło? Prawdopodobnie nie, gdyż nie zachowały się choćby nikłe ślady takowych. Jest jednak w zupełności pewne, że praktyka Straży Honorowej wpisała się na długi czas do naszych konstytucji i tradycji. Jako pierwsze, o Straży Honorowej wspominają Konstytucje albo Ustawy Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego, wydane w Przemyślu w 1901 r. W numerze 11§ 39 O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego przeczytać można następującą zachętę: „Służebnica Serca Jezusowego [winna] mówić z miłością o Boskiem Sercu, i starać się, by chrześcijanie wszelkiego stanu wpisywali się czy to do Bractwa Serca Jezusowego, czy do Honorowej straży tegoż Serca, czy do Apostolstwa modlitwy, nieustającej adoracji itp.”[15]. Powyższa zachęta do apostolstwa i przynależności do grup religijnych, a wśród nich do Straży Honorowej utrzymywała się w niezmienionej formie w kolejnych wydaniach Wskazówek do Konstytucji[16]. Również w Ustawach Tercjarek Stowarzyszonych Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego czyli t.z. Martanek wydanych w 1902 r. znajduje się w tym samym duchu propozycja. W nr 2 poświęconym w IV punkcie Nabożeństwu do Najświętszego Serca Jezusowego – Ustawy zachęcały każdą Martankę: „Miej zarazem gorące nabożeństwo do Najsłodszego Serca Jezusowego, a stąd czcij jak tylko możesz, to Boskie Serce, okazuj Mu swoją miłość, naśladuj Jego cnoty, wzywaj Jego pomocy. Nie zaniedbaj wpisać się do Arcybractwa Serca Jezusowego, a także do Straży Honorowej Serca Jezusowego”[17]. Ale to nie jedyne zalecenia. W załączonych do Konstytucji Wskazówkach, począwszy od tych z roku 1904 po obowiązujące do ostatniej redakcji Konstytucji z 1925 roku, wyczytać można zalecenie, którego realizację potwierdzają nasze starsze Siostry, a mianowicie czytamy tam w punkcie 82: „W domu macierzystym ma być tablica członków Honorowej Straży Serca Jezusowego, którzy obowiązują się poświęcać codziennie Sercu Jezusowemu pewną dowolnie obraną godzinę, a w tej godzinie w zjednoczeniu z Najśw. Panną, z Aniołami i Świętymi ofiarować swe myśli, swe akty strzeliste, swe słowa, swe czyny i cierpienia”[18].

Bez wątpienia zapis ten wskazuje, że pierwszy zegar Straży Honorowej pojawił się w naszym domu macierzystym około roku 1904 (według wspomnień sióstr umieszczony był w kaplicy domu macierzystego – po lewej stronie przy wejściu do kaplicy właściwej). Dzięki wrażliwości sióstr przetrwał on zawieruchy wojenne i przechowywany jest do dziś w archiwum zgromadzenia. Jest on wymownym znakiem i świadkiem żarliwości pierwszych naszych sióstr na czele z Matką Klarą L. Szczęsną, która według tego zapisu, jako czas czuwania z Sercem Pana Jezusa obrała sobie godzinę od 14-15. Na zegarze tym widnieje 180 imion i nazwisk naszych pierwszych sióstr.

Do dnia dzisiejszego przetrwał w naszych wspólnotach zwyczaj losowania bilecików Straży Honorowej, jednak często trudno nam powiedzieć o istocie tego zwyczaju. Ojciec św. Benedykt XVI w swej encyklice SPE SALVI, jak również inne dokumenty Kościoła dotyczące życia duchowego zachęcają do pielęgnowania postawy pamięci na obecność Bożą. Jak napisał pp. Benedykt XVI: „jest to praktyka nie całkiem pozbawioną znaczenia dla codziennych zdarzeń. Nie tak dawno dość szeroko rozpowszechnionej formie pobożności – dziś może mniej praktykowanej – przyświecała myśl, że możemy « ofiarować » niewielkie, mniej lub bardziej uciążliwe trudy codzienności, które wciąż na nowo na nas spadają, nadając im w ten sposób sens. (…) Co znaczy «ofiarować»? Ludzie ci byli przekonani, że mogą wnieść w wielkie współcierpienie Chrystusa swe małe trudy, które w ten sposób stawały się częścią skarbca współczucia, którego potrzebuje rodzaj ludzki. Tak również małe kłopoty codzienności mogą nabrać sensu i być wkładem w ekonomię dobra, miłości pośród ludzi. Może rzeczywiście powinniśmy zapytać się, czy nie może stanowić to również dla nas sensownej perspektywy”[19].  

3. Istota nabożeństwa
Członek Straży Honorowej obiera sobie Godzinę Straży w ciągu dnia[20], która nie polega na spędzaniu godziny adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lecz na wykorzystaniu obranej godziny bez zmieniania planu zajęć – do gorliwego uświadomienia sobie obecności Bożej, na wzór „pierwszej straży”, jaką na Golgocie pełniła Maryja, św. Jan i św. Maria Magdalena. W godzinie tej ofiaruje w wszystko, co czyni i wszystko, czym jest dla uwielbienia i wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa, a przez rzetelną pracę – wypełnianie swych aktualnych obowiązków i modlitwę uświęca swą codzienność i odpowiada na miłość Bożego Serca.

W każdej godzinie oprócz intencji własnych, polecamy Bogu wyznaczone intencje, tzn.:

• 00-1; 12-13 Kościół św. Papież, biskupów, kapłanów, seminaria i nowicjaty
• 1-2; 13-14 narody, rządzących, pokój i porozumienie
• 2-3; 14-15 wielkie instytucje: polityczne, cywilne, społeczne
• 3-4; 15-16 nawrócenie grzeszników i dalekich od wiary 
• 4-5; 16-17 nauczanie i wychowywanie młodzieży, nauczycieli, wybór zawodu i powołania
• 5-6; 17-18 praca i wszystkie wypływające z niej problemy społeczne i ekonomiczne
• 6-7; 18-19 osoby dotknięte strapieniem, narażone na pokusy i doświadczenia
• 7-8; 19-20 rodziny, ojców i matki, małżeństwa chrześcijańskie i narzeczonych
• 8-9; 20-21 misje katolickie, misjonarzy i wszystkie dzieła dobroczynne
• 9-10; 21-22 chorych i konających
• 10-11; 22-23 dusze w czyśćcu, zmarłych (w tym członków Straży Honorowej)
• 11-12; 23-24 królowanie Serca Pana Jezusa

Imiona członków Straży Honorowej zapisane są przy poszczególnych – wybranych przez zainteresowanych godzinach, na zegarze Straży Honorowej i w księgach arcybractwa, które są siedzibę ma w Krakowie przy klasztorze sióstr wizytek.  Symboliczne zapisanie na Zegarze Straży jest znakiem podjętego zobowiązania do uświęcenia wybranej godziny, a przez to całego życia.


[1] Na chrzcie św. otrzymała imiona Anna Maria Konstancja. Bardzo wcześnie, zaczęła odczuwać Boże wezwanie i wtedy już zapragnęła zostać zakonnicą. W dniu I Komunii św. przyjętej wraz z bratem Edwardem, pod koniec dnia powiedziała: “Padnijmy na kolana i prośmy o łaskę, abyśmy nigdy nie przyjęli niegodnie Pana Jezusa do naszych serc”. Będąc uczennicą w rodzinnym miasteczku – a nauka przychodziła jej z nadzwyczajną łatwością – zawsze znajdowała czas na modlitwę. Po ukończeniu nauki, w wieku 16 lat zaręczyła się i namawiana przez rodzinę wyszła za mąż za 28-letniego mężczyznę, którego 5 lat później Pan powołał do wieczności. Wróciła do rodziny w Besançon, po czym zachęcona do spędzenia kilku dni w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg-en-Bresse podjęła decyzję wstąpienia do zakonu. W I piątek kwietnia 1851 r. złożyła śluby wieczyste i przyjęła imię s. Maria od Najśw. Serca. Tego dnia napisała: „żadna z dotychczasowych propozycji nie poruszyła mojego serca. Dziś wiem, że mój Oblubieniec chce, bym stała się ofiarą miłości, wynagradzającą Boskiemu Sercu”. Było to na początku 1863 r., gdy pewnego dnia otrzymała wizję zegara Straży Honorowej. Odtworzyła go i poczuła się ponaglona do umieszczenia pod nim napisu “Straż Honorowa Najświętszego Serca”, w środku tarczy zaś wizerunku Serca Pana Jezusa. 3 sierpnia 1903 r. utrudzona życiem, ascezą, wytężoną pracą i chorobą, Siostra Maria od Najśw. Serca zmarła, po wcześniejszym zapewnieniu, że tam, w górze nie zapomni o swym Dziele, o Straży Honorowej. 
[2] http://www.sercejezusa.kom.pl/straz.php?numer=11
[3] Mowa o mieście Bourg-en-Bresse (fr. Bôrg,) koło Lionu we Francji, w regionie Rodan-Alpy, departament Ain.
[4] AKMKr (b.sygn). Teka sercanki, t.1.
[5] Bractwo Krakowskie przy klasztorze sióstr wizytek związane było z arcybractwem w Wiedniu, gdzie znajdowała się centrala krajowa dla monarchii austriackiej.
[6] List do M. Klary z dnia 24 XII 1900 r.
[7] W oryginale było słowo – tych.
[8] W oryginale – mają.
[9] W oryginale – im.
[10] W oryginale – upodobanych.
[11] W oryginale – Twej.
[12] W oryginale – ich.
[13] W oryginale – aby.
[14] Prawdopodobnie X. Giergielewicz.
[15] Konstytucje albo Ustawy Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Przemyśl 1901, s. 75.
[16] Wskazówki tyczące się Ustaw Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Przemyśl 1904, s. 193; Przemyśl 1909, s. 219; Kielce 1925, s. 194.
[17] Ustawach Tercjarek Stowarzyszonych Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego czyli t.z. Martanek. Przemyśl 1902, s.11.
[18] Wskazówki tyczące się Ustaw Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Przemyśl 1904, s. 195; Przemyśl 1909, s. 221; Kielce 1925, s. 196.
[19] Encyklika Spe Salvi Ojca Świętego Benedykta Xvi do Biskupów Prezbiterów i Diakonów do Osób Konsekrowanych i Wszystkich Wiernych Świeckich o Nadziei Chrześcijańskiej, p.40. 
[20] Na zegarze i w intencjach wymieniane są godziny podwójnie, nie oznacza to jednak, że czuwać trzeba w nocy. Członek Straży Honorowej wybiera godzinę stosownie do prowadzonego trybu życia. Straż Honorowa praktykowana jest już na wszystkich kontynentach, więc godziny nocne, przeznaczone na odpoczynek wypełniają członkowie Bractwa z innej szerokości geograficznej, gdzie wówczas jest inna pora.