ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Rozpoczęcie nowenny – środa przed uroczystością Bożego Ciała.

Dzień pierwszy
Źródło życia i świętości

„Jeśli jest ktoś spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije”. Wszyscy pragniemy przybliżyć się do tego Źródła wody żywej. Wszyscy pragniemy pić z Boskiego Serca, które jest źródłem życia i świętości. W Nim został nam dany Duch Święty i stale jest dawany wszystkim, którzy z czcią i miłością przybywają do Chrystusa, do Jego Serca. Nie ma innego miejsca w stworzonym wszech[1]świecie, z którego bierze początek świętość w życiu człowieka, poza tym Sercem, które tak bardzo umiłowało. Świadectwem tego są święci wszystkich czasów.

Chwila refleksji.

P. Módlmy się. Matko nasza i Królowo, Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna. To Serce, włócznią przebite na krzyżu, stało się źródłem życia i świętości dla wszystkich. Przybliżaj do Boskiego Serca osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to – „posłuszne aż do śmierci” – jest przebłaganiem za grzechy nasze. Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem, Serce naszego Zbawcy nie przestaje być „Królem serc wszystkich i celem ich” – szczególnie Królem i celem Jego służebnic.

W. Amen.
P. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. 
W. Zmiłuj się nad nami.

Dzień drugi
Świątynia Boga

Niezgłębiona jest tajemnica Serca Jezusa, które jest „świątynią Boga” oraz „przybytkiem Najwyższego”. Jest to równocześnie prawdziwy „przybytek Boga z ludźmi”, bo Serce Jezusa ogarnia w swej wewnętrznej świątyni wszystkich ludzi. Wszyscy tam mieszkają, ogarnięci odwieczną miłością. Do wszystkich można skierować – w Sercu Jezusa – słowa Proroka: „Miłością odwieczną umiłowałem cię i dlatego przyciągnąłem cię”. Niech to przyciąganie odwiecznej miłości, która jest w Boskim Sercu Jezusa, dzisiaj udzieli się zwłaszcza nam.

Chwila refleksji.

P. Módlmy się. Panie, nasz Boże, ukształtuj nas na wzór Serca Twojego Syna i rozpal Jego miłością, aby[1]śmy upodobnieni do Niego stali się na wieki uczestnikami odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
P. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego. 
W. Zmiłuj się nad nami.

Dzień trzeci
Gorejące ognisko miłości

Serce Jezusa ogarnięte jest żywym płomieniem miłości, która nigdy nie wygasa. Jest to miłość do Ojca Przedwiecznego oraz miłość do ludzi. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości. Ognisko płonąc, równocześnie rozświeca mroki nocy i rozgrzewa ciała zziębniętych ludzi. Pragniemy dziś prosić, ażeby na horyzoncie każdej z nas nigdy nie przestało płonąć Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości. Aby objawiło nam Miłość, która nigdy nie gaśnie. Aby oświecało mroki doczesnej nocy i rozgrzewało serca.

Chwila refleksji.

P. Módlmy się. Duchu Święty Boże, dziękujemy Ci, że Serce Pana naszego uczyniłeś gorejącym ogniskiem miłości ku Ojcu i ku nam wszystkim. Rozpal nasze serca tym ogniem miłości, który Jezus rzucił na ziemię z gorącym pragnieniem, aby zapłonął. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
P. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości.
W. Zmiłuj się nad nami.

Dzień czwarty
Sprawiedliwości i miłości skarbnica

Sprawiedliwość przychodzi do nas przez miłość. Chrystus umiłował nas i samego siebie wydał za nas. I tym właśnie oddaniem, przez miłość potężniejszą od śmierci, nas usprawiedliwił! Każde serce ludzkie wezwane jest do tego, aby tętniło rytmem sprawiedliwości i miłości. Według tego mierzy się prawdziwą godność człowieka.

Chwila refleksji.

P. Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości; spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
P. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico.
W. Zmiłuj się nad nami.

Dzień piąty
Serce pełne miłości i dobroci

Żywe Serce zmartwychwstałego i uwielbionego Odkupiciela jest pełne miłości i dobroci – nieskończenie i przeobficie pełne! Takie było to Serce już za dni życia ziemskiego. Pełnia miłości wyraża się poprzez dobroć; dobroć tego Serca promieniuje i rozlewa się na wszystkich, a zwłaszcza na cierpiących i ubogich, na wszystkich według ich najprawdziwszych potrzeb i oczekiwań.

Chwila refleksji.

P. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy ożywieni miłością Najświętszego Serca Twego Syna, umieli ją świadczyć poprzez dobroć okazywaną naszym potrzebującym braciom i siostrom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
P. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne.
W. Zmiłuj się nad nami.

Dzień szósty
Bezdenna głębina cnót

Serce stanowi o głębi człowieka. Bosko-ludzka głębia Jezusa jest głębią cnót – cnót wszelakich. Jako praw[1]dziwy człowiek Jezus wypowiedział wewnętrzną mowę swojego Serca poprzez cnoty. Ta głębia oznacza szczególny stopień doskonałości każdej z cnót oraz szczególną jej moc. Doskonałość ta oraz moc każdej cnoty płyną z miłości. Im bardziej wszelkie cnoty są zakorzenione w miłości, tym większa jest ich głębia.

Chwila refleksji.

P. Módlmy się. Boże Ojcze, spraw, niech Chrystus zamieszka przez wiarę w naszych sercach, abyśmy w miłości zakorzenieni i ugruntowani, zdołali ogarnąć duchem i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, i zostali napełnieni całą Pełnią Boga (por. Ef 3, 17-19). Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
P. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino.
W. Zmiłuj się nad nami.

Dzień siódmy
Serce, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał

To upodobanie oznacza też miłość. Odwieczne upodobanie Ojca idzie za Synem, który stał się człowiekiem, kiedy podjął mesjańskie posłannictwo wśród świata. Kiedy mówił, że pokarmem Jego jest pełnić wolę Ojca. Kiedy wolę tę ostatecznie wypełnił, stając się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I dlatego też na tym Sercu, na Sercu Jezusa skupiło się upodobanie Ojca.

Chwila refleksji.

P. Módlmy się. Boże Ojcze, Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel, tak umiłował Twoją wolę, że nazwał ją swoim pokarmem; prosimy, upodobnij serca nasze do Jego Serca, byśmy się tak rozmiłowały w Twojej woli, by także na nas mogło spocząć Twoje upodobanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
P. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał.
W. Zmiłuj się nad nami.

Dzień ósmy
Przebłaganie za grzechy

Serce Zbawiciela ożywia cały Kościół i przyciąga ludzi, którzy otwarli swoje serca na niezgłębione bogactwa tego jedynego Serca, które było starte za nasze grzechy. Czciciele Serca Bożego stają się ludźmi wrażliwego sumienia. A kiedy dane im jest trwale obcować z Sercem naszego Pana i Mistrza, rozbudza się w nich także potrzeba wynagradzania za grzechy świata, za obojętność tylu serc, za swoje własne zaniedbania. O, jakże bardzo potrzebny jest w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona.

Chwila refleksji.

P. Módlmy się. Boże, Ty w Sercu Twojego Syna, zranionym naszymi grzechami, dajesz nam niewyczerpane skarby miłości; spraw, abyśmy składając Mu hołd naszego oddania, wypełniały również obowiązek godnego zadośćuczynienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
P. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze.
W. Zmiłuj się nad nami.

Dzień dziewiąty
Serce ciche i pokorne

„Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca”. To chyba jeden, jedyny raz tak własnymi słowami odwołał się Pan Jezus do swego Serca. I uwydatnił te dwa rysy: cichość i pokorę. Jakby chciał powiedzieć, że tą tylko drogą chce zdobywać człowieka, że przez cichość i pokorę chce być Królem serc. Cała tajemnica Jego królowania wyraziła się w tych słowach. Cichość i pokora osłaniają niejako całe to „bogactwo” Serca Zbawiciela, o którym pisał św. Paweł do Efezjan. Ale też owe właśnie cichość i pokora najpełniej je odsłaniają. Najbardziej pozwalają nam poznać je i przyjąć. Czynią przedmiotem podziwu; podziwu dla bogactw Chrystusowego Serca.

Chwila refleksji.

P. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, do Twego Najświętszego Serca zwracamy się z pokorą i ufnością, z czcią i nadzieją, z głębokim pragnieniem oddawania Ci czci i głoszenia Twojej chwały. Królu miłości,

Książę pokoju, bądź Panem naszych serc. Przezwyciężaj wszelkie potęgi zła i dopuść nas do udziału w zwycięstwie Twego Najświętszego Serca. Niechaj wszystkie nasze słowa i czyny głoszą chwałę Twoją i chwałę Ojca, i Ducha Świętego, Boga Jedynego, wiecznie żywego, Pana naszego na wieki wieków.

W. Amen.
P. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich.
W. Zmiłuj się nad nami.