ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

29 listopada, dzień pierwszy
Niepokalana Matka Boża oraz my w odwiecznym zamyśle Trójcy Świętej
 
Od wieków podobało się mądrości i miłości Bożej postanowić, że Syn Boży przyjmie w czasie ciało ludzkie z przeczystej Panny za sprawą Ducha Świętego i że tą Matką-Dziewicą będzie Najśw. Panna Maryja. Przez wzgląd na wyniesienie Maryi do godności prawie nieskończonej – bo sięga nieskończoności bycie Matką Boga-Człowieka – postanowił Bóg zlać na Nią całą pełnię swoich łask, z których pierwszą miało być zachowanie Jej od grzechu pierworodnego, czyli Niepokalane Poczęcie. Co zaś postanowione zostało od wieków, wykonało się w czasie.

Refleksja:
Mnie również Bóg w swym zamyśle i w ojcowskim sercu piastował od wieków. Przewidział mnie, wybrał i powołał do życia, do ludzkiej i kobiecej godności. Obdarzył mnie łaskami naturalnymi i nadprzyrodzonymi, abym była podobna do Niepokalanej. Widział mnie niejako w Niej i przez Nią chce mi pomóc zbliżać się do Niego.

Chwila medytacji.
P. Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

30 listopada, dzień drugi
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny uczy nas strzec się grzechu i pragnąć świętości
„Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty” – tak rzekł Bóg do ludzi, a ta Jego świętość jaśnieje także w Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryi. Ono bowiem wskazuje, jak Bóg brzydzi się grzechem, skoro nie dopuścił, aby Maryja została splamiona choć na chwilę zmazą pierworodną. Świętość Boża, w parze z nieskończoną miłością, sprawiła również, że Najświętsza Panna została zachowana od najmniejszego nawet grzechu uczynkowego i najlżejszej niewierności, tak że była cała piękna, cała czysta, cała święta.

Refleksja:
Wielu chrześcijan nie tylko nie dziękuje Bogu za to, że łaską chrztu świętego zmył z ich duszy zmazę grzechu pierworodnego. Wielu chrześcijan nie tylko nie brzydzi się grzechem, ale grzech kocha, do grzechu lgnie, a nieraz, według słów Proroka, nieprawość jak wodę pije i grzech ubiera w szatę cnoty. Lecz ty nie idź za nimi; omijaj niebezpieczeństwa, czuwaj nad złymi skłonnościami, módl się gorąco do najlitościwszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi. Przyjmuj często i godnie sakramenty święte, pamiętaj o sądzie i wieczności.

Chwila medytacji.
P. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dla zgładzenia grzechów świata przyjąłeś ludzkie ciało w łonie Najświętszej Dziewicy i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, za Jej przyczyną oczyść nas ze zmazy naszych grzechów i zachowaj w Twojej łasce, abyśmy się zawsze Tobie podobały i osiągnęły życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

1 grudnia, dzień trzeci
Niepokalane Poczęcie uczy nas cenić bardzo łaskę Bożą i współpracować z nią
Bóg najwięcej ze wszystkich stworzeń miłował Najświętszą Pannę Maryję i najwyżej chciał Ją wynieść. A cóż Jej dał? Jak uczcił Maryję? Oto tak, że Ją „stworzył w Duchu Świętym”, to znaczy, że Ją zachował od zmazy pierworodnej i od najlżejszego nawet grzechu powszedniego, że Ją od pierwszej chwili poczęcia obdarzył łaską uświęcającą i wyposażył nader hojnie we wszystkie inne łaski, tak że była łaski pełna. Najświętsza Panna Maryja, posłuszna zawsze i wszędzie woli Bożej, szła za każdym jej natchnieniem i współdziałała z każdą łaską, a to współdziałanie było chętne, ofiarne, zupełne i wytrwałe, wskutek czego każda Jej sprawa, choćby najmniejsza, była ze wszech miar doskonała i miła Bogu.

Refleksja:
Podziwiaj mądrość Bożą i wysławiaj Najświętszą Pannę Maryję jako łaski pełną, a nie sądź, jakoby Bóg był skąpy dla innych ludzi. Raduj się z wyniesienia Matki Bożej i Matki twojej i składaj gorące dzięki Bogu za przywileje Jej użyczone, jak również za łaskę uświęcającą daną ci na chrzcie świętym.

Chwila medytacji.
P. Módlmy się. Boże, Ty przez Ducha Świętego napełniłeś Najświętszą Dziewicę swoją najczystszą miłością, przez Jej wstawiennictwo rozlej w naszych sercach miłość tak szczerą i silną, aby żadne stworzenie nie mogło nas oddalić od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. 

2 grudnia, dzień czwarty
Niepokalana wzorem i mistrzynią naszego dążenia do doskonałości
Gdyby Bóg dał człowiekowi rozkaz, aby się stał doskonały, jak On sam jest doskonały, mógłby się człowiek żalić: „Panie, jakże mogę Cię naśladować w doskonałości, gdy Cię nie widzę i życia Twojego nie znam?” Pan Bóg uprzedził ten zarzut, bo Syna swojego zesłał na ziemię. Lecz i teraz mógł się człowiek skarżyć: „Czy ja Go zdołam naśladować, gdy On jest wszechmocą i świętością, a ja nędzą i grzechem?” Bóg dał nam więc wzór, w którym cnoty Chrystusowe są najwierniej odbite. Jest nim Najświętsza Panna Maryja. Spójrz w duchu na tę Dziewicę najczystszą, napełnioną Bożą mądrością, najpiękniejszą, najłagodniejszą, pełną łask, pełną świętości, wszystkimi cnotami jaśniejącą, wszystkimi darami pobłogosławioną i Bogu najmilszą. Przede wszystkim jest Ona ideałem niewiast, wzorem i mistrzynią dziewic.

Refleksja:
Staraj się naśladować ten wszechstronny wzór doskonałości i proś Najświętszą Pannę o tę łaskę. Rozważaj i wpatruj się w Jej życie, które jest zwierciadłem dla wszystkich, rozważaj Jej cnoty, które są niejako drabiną wiodącą do nieba. Ona jest Mistrzynią dusz. Pod Jej kierunkiem i z Jej książki, różańcem zwanej, łatwo nauczysz się doskonałości. Ona pragnie gorąco, by wszyscy Jej uczniowie doskonale kochali Boga.

Chwila medytacji.
P. Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

3 grudnia, dzień piąty
Najświętsza Maryja Panna ideałem i mistrzynią w życiu zakonnym
Najświętsza Panna Maryja ofiarowała się Bogu z nie wysłowioną miłością i z tej miłości wyrzekła się wszystkiego, co przeszkadza doskonalszemu zjednoczeniu się z Bogiem: własnej chwały, pociechy i korzyści. Jej życie było ciągłym zapieraniem się siebie. W życiu codziennym była skromna, tak iż cechą tego życia był z jednej strony duch prostoty, ubóstwa i pracowitości, z drugiej – pokoju, ładu i bogomyślności. Maryja to wzór wszelkich cnót, przede wszystkim zaś doskonałego przestrzegania trzech rad ewangelicznych, stanowiących istotę życia zakonnego. Siostry mają łączyć oddanie się Bogu z wielką czcią i miłością do Najświętszej Maryi Panny, pierwszej i najdoskonalszej Służebnicy Pańskiej, naszej Matki, Mistrzyni i Królowej.

Refleksja:
O Mistrzyni Niebieska, jakże ja mało korzystam w Twojej szkole i to tylko z mojej winy, bo jakże niedoskonałą jestem zakonnicą! Aleś Ty także moją Matką i to dziwnie litościwą i słodką, a więc zdejmij ze mnie liche szaty „starego człowieka”, a przystrój mnie w piękną suknię cnót. Ponieważ zaś suknia zewnętrzna nie wystarczy, by spodobać się Boskiemu Synowi Twojemu i Tobie, dlatego łaską Jego przemień mnie wewnętrznie, czyli uczyń to, o co tak gorąco prosiła św. Gertruda: „Weź serce moje, a daj mi Serce Jezusowe”. Błogosławiony, kto Cię słucha, o Matko, i wstępuje w Twoje ślady.

Chwila medytacji.
P. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dla zgładzenia grzechów świata przyjąłeś ludzkie ciało w łonie Najświętszej Dziewicy i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, za Jej przyczyną oczyść nas ze zmazy naszych grzechów i zachowaj w Twojej łasce, abyśmy się zawsze Tobie podobały i osiągnęły życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

4 grudnia, dzień szósty
Najświętsza Maryja Panna Przewodniczką sercanki w życiu zakonnym
Niebieską Opiekunką Zgromadzenia jest Najświętsza Panna Maryja. Gorące ma być nabożeństwo sióstr do Niej, bo przecież to ich Matka najmiłościwsza, Królowa najwspanialsza, Mistrzyni najdoskonalsza, która może i chce im uprosić łaski najobfitsze, a szczególnie szybki postęp w doskonałości zakonnej. Na dowód swej czci, miłości i uległości względem Maryi siostry mają codziennie rano ofiarować wszystkie swe sprawy Najświętszemu Sercu Jezusowemu przez Niepokalane ręce Maryi. Mają codziennie odmawiać różaniec i modlić się o rozszerzenie czci i miłości do Najświętszej Panny, aby ta cześć i miłość nie tylko królowała w ich sercach, ale utrzymywała się i wzrastała po całym świecie.

Refleksja:
O Najczystsza Królowo Dziewic, spraw swoją przyczyną, aby na naszej ziemi i wszędzie młodzież była skromna, aby małżeństwa były czyste, a rodziny święte, aby kapłani i zakonnicy byli prawdziwymi aniołami na ziemi, aby dziewice Bogu poślubione, rosnąc w coraz większy hufiec, były wiernymi oblubienicami Syna Twego, by wszyscy byli rodzajem czystym, godnym nieśmiertelnej chwały.

Chwila medytacji.
P. Módlmy się. Boże, Ty przez Ducha Świętego napełniłeś Najświętszą Dziewicę swoją najczystszą miłością, przez Jej wstawiennictwo rozlej w naszych sercach miłość tak szczerą i silną, aby żadne stworzenie nie mogło nas oddalić od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

5 grudnia, dzień siódmy
Niepokalana Maryja naszą Orędowniczką i Matką
Matką duchową Zgromadzenia i Orędowniczką u Najświętszego Serca Pana Jezusa jest Niepokalana Dziewica. Dlatego idąc za wskazaniem Ojca Założyciela, powinnyśmy Ją kochać jak Matkę, czcić jak Królową, służyć Jej, wzywać Jej pośrednictwa i iść za Nią jak za swoją Mistrzynią. Z dziecięcą miłością zwracamy się do Matki Bożej, która wprowadza nas w głębię tajemnicy Bożego Serca. W łączności z Nią rozważamy historię naszego zbawienia, zawartą w tajemnicach różańcowych. Przez Jej ręce oddajemy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa na wyłączną własność. Chętnie uczestniczymy w nabożeństwach ku Jej czci.

Refleksja:
Cóż ja Ci daję, Maryjo, za Jezusa, któregoś mi dała, za boleści, któreś za mnie poniosła, za łaski, któreś mi wyjednała, za opiekę, którą mnie ciągle otaczasz?

Chwila medytacji.
P. Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

6 grudnia, dzień ósmy
Niepokalana Matka pięknej miłości wzorem naszej miłości Boga i bliźniego
Najświętsza Panna Maryja jako niepokalanie poczęta miała ducha prawego, a serce nie zarażone jadem złej miłości własnej. Widząc w każdym bliźnim, choćby najbardziej grzesznym, obraz Boży i dziecię Boże, miłowała go dla Boga samego, i to tak, jak Bóg sam nakazał. O, któż wypowie, jak Ona tę miłość okazywała w myśli, słowie i czynie, jak wielce bolała nad nędzą i ślepotą ludzi, jak gorąco pragnęła oświecenia i zbawienia ich dusz. Po zwiastowaniu spotęgowały się te płomienie, bo z Serca Bożego szedł żar miłości wprost do Jej serca i tak je rozpalał, że zapomniawszy o sobie, o tym tylko myślała, jakby ludziom uczynić coś dobrego, a szczególnie jakby im dać prawdę, drogę i życie w Jezusie.

Refleksja:
Czy ja choć trochę podobna jestem do Matki pięknej miłości?

Chwila medytacji.
P. Módlmy się. Boże, Ty przez Ducha Świętego napełniłeś Najświętszą Dziewicę swoją najczystszą miłością, przez Jej wstawiennictwo rozlej w naszych sercach miłość tak szczerą i silną, aby żadne stworzenie nie mogło nas oddalić od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

7 grudnia, dzień dziewiąty
Nasza wdzięczność dla Niepokalanej Matki za łaski przez Nią przychodzące
O Matko miłosierdzia, kto policzy, ile dusz zawdzięcza Ci swe nawrócenie!

Kto wypowie, ile razy i mnie samej uprosiłaś łaskę żalu lub zwycięstwo w pokusach! Dopiero w niebie poznam to jasno, a wtenczas łzami wdzięczności będę zlewać Twoje stopy i wraz z Tobą śpiewać Trójcy Świętej wieczne Te Deum. Tej więc Matce najłaskawszej, najmiłosierniejszej, najsłodszej oddaj się z dziecięcą ufnością, bo chociaż Ona jest Matką wszystkich, szczególnie jednak o tych się stara, którzy Ją gorąco miłują.

Chwila medytacji.
Akt oddania się Matce Bożej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego
nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia, zgromadzenie zakonne i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
W. Amen.
P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.